Tài liệu liên quan

ÔN THI CÔNG CHỨC TIN HỌC: BỘ 130 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN – TIN HỌC VĂN PHÒNG
không đúng số với quỏ trỡnh căn chỉnh lúc đầu - Đề xuất cỏc giải phỏp mới, nội dung và phƣơng phỏp nghi 123 20,000 5,000
PHẦN I. BỘ 130 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN – TIN HỌC VĂN PHÒNG1). Để xong việc biểu hiện trong Power
Point, ta bấm: a). Phím 10 b). Phím ESC c). Phím Enter d). Phím Delete2). Vào bảng tính Excel, trên ô A2 gồm sẵn quý hiếm số 25 ; trên ô B2 gõ vào cách làm =SQRT(A2) thì cảm nhận kết quả: a). 0 b). 5 c). VALUE d). NAME3). Vào soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường nhìn thấy trên các trang báo cùng tạp chí), ta thực hiện: a). Insert Column b). View Column c). Format Column d). Table Column4). Chúng ta hiểu BVirus là gì ? a). Là 1 loại virut tin học đa phần lây lan vào ổ đĩa B: b). Là một trong những loại virut tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện c). Là loại viurs tin học đa phần lây lan vào những mẫu tin khởi đụng (Boot record ) d). Là các loại virus tin học đa số lây lan vào các tệp của Win
Word cùng Excel5). Trong soạn thảo Winword, tác dụng của tổ hợp phím Ctrl O là: a). Mở một hồ nước sơ new b). Đóng hồ sơ vẫn mở c). Mở một làm hồ sơ đã gồm d). Lưu hồ sơ vào đĩa6). Để sản phẩm công nghệ tính hoàn toàn có thể làm bài toán được, hệ quản lý cần hấp thụ vào: a). Ram b). Bộ nhớ ngoài c). Chỉ hấp thụ vào bộ nhớ lưu trữ trong lúc chạy chương trình ứng dụng d). Toàn bộ đều sai7). Khi đang soạn thảo văn bạn dạng Word, hy vọng phục hồi làm việc vừa thực hiện thì bấm tổng hợp phím: a). Ctrl – Z b). Ctrl – X c). Ctrl V d). Ctrl Y8). Vào khi làm việc với Word, tổng hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bạn dạng đang biên soạn thảo: a). Ctrl + A b). Alternative text + A c). Alternative text + F d). Ctrl + F9). Vào bảng tính Excel, trên ô A2 gồm sẵn giá trị chuỗi Tin hoc ;ô B2 có mức giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào phương pháp =A2+B2 thì cảm nhận kết quả: a). VALUE b). Tin hoc c). 2008 d). Tin hoc200810). Dưới góc độ địa lí, mạng laptop được tách biệt thành: a). Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng thế giới b). Mạng viên bộ, mạng diện rộng, mạng cục bộ c). Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu d). Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng toàn cục11). Vào soạn thảo Winword, chức năng của tổ hợp phím Ctrl H là : a). Tạo nên tệp văn phiên bản mới b). Tác dụng thay thay trong biên soạn thảo c). Định dạng văn bản hoa d). Giữ tệp văn bạn dạng vào đĩa12). Khi đang thao tác làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay chớp nhoáng đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính ? a). Shift+Home b). Alt+Home c). Ctrl+Home d). Shift+Ctrl+Home13). Khi đang làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện: a). Chọn đối tượng, rồi lựa chọn File Copy b). Chọn đối tượng, rồi chọn File xuất hiện c). Lựa chọn đối tượng, rồi lựa chọn File Restore d). Chọn đối tượng, rồi chọn File Move lớn Folder...14). Vào khi thao tác với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, đầu tiên ta yêu cầu gõ: a). Vết chấm hỏi (?) b). Dấu bằng (= ) c). Vệt hai chấm (: ) d). Lốt đô la ()15). Khi đang thao tác với Power
Point, muốn thiết lập cấu hình lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,...) của Slide, ta triển khai : a). Format Slide Layout... B). View Slide Layout... C). Insert Slide Layout... D). File Slide Layout...16). Tuyên bố nào sau đây đúng? a). Biểu đồ vật cột rất phù hợp để so sánh dữ liệu có trong vô số cột b). Biểu đồ hình trụ rất tương thích để biểu đạt tỉ lệ của giá bán trị tài liệu so với tổng thể và toàn diện c). Biểu đồ con đường gấp khúc dùng so sánh dữ liệu và dự kiến xu ráng tăng hay giảm của dữ liệu d). Cả 3 câu các đúng 17). Trong chế độ tạo bảng (Table) của ứng dụng Winword, muốn tách bóc một ô thành các ô, ta thực hiện: a). Table Cells b). Table Merge Cells c). Tools Split Cells d). Table Split Cells18). Trong bảng tính Exce, ví như trong một ô tính có những kí hiệu , điều đó có nghĩa là gì? a). Công tác bảng tính bị nhiễm virus b). Cách làm nhập sai với Excel thông báo lỗi c). Hàng đựng ô đó bao gồm độ cao cực thấp nên không hiển thị không còn chữ số d). Cột chứa ô đó tất cả độ rộng vượt hẹp đề xuất không hiển thị không còn chữ số19). Trong soạn thảo Winword, ý muốn định dạng văn bạn dạng theo loại danh sách, ta thực hiện: a). Tệp tin Bullets and Numbering b). Tools Bullets and Numbering c). Format Bullets & Numbering d). Edit Bullets & Numbering20). Trong chính sách tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, nhằm gộp những ô thành một ô, ta tiến hành : Chọn các ô bắt buộc gộp, rồi chọn menu lệnh : a). Table Merge Cells b). Tools Split Cells c). Tools Merge Cells d). Table Split Cells21). Lúc đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp cùng thư mục trên đĩa, ta rất có thể sử dụng : a). My Computer hoặc Windows Explorer b). My Computer hoặc Recycle Bin c). Windows Explorer hoặc Recycle Bin d). My Computer hoăc My Network Places CẨM NANG THI CÔNG CHỨC MÔN TIN HỌC PHẦN I. BỘ 130 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN – TIN HỌC VĂN PHÒNG 1). Để hoàn thành việc thể hiện trong Power
Point, ta bấm: a). Phím 10 b). Phím ESC c). Phím Enter d). Phím Delete 2). Vào bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn quý hiếm số 25 ; tại ô B2 gõ vào bí quyết =SQRT(A2) thì nhận được kết quả: a). 0 b). 5 c). #VALUE! d). #NAME! 3). Vào soạn thảo Word, muốn trình bày văn phiên bản dạng cột (dạng thường nhìn thấy trên những trang báo cùng tạp chí), ta thực hiện: a). Insert - Column b). View - Column c). Format - Column d). Table - Column 4). Bạn hiểu B-Virus là gì ? a). Là một loại vi khuẩn tin học đa phần lây lan vào ổ đĩa B: b). Là 1 trong những loại virus tin học hầu hết lây lan vào những bộ trữ năng lượng điện c). Là một số loại viurs tin học hầu hết lây lan vào những mẫu tin khởi động (Boot record ) d). Là các loại virus tin học hầu hết lây lan vào những tệp của Win
Word cùng Excel 5). Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổng hợp phím Ctrl - O là: a). Mở một hồ sơ new b). Đóng hồ sơ đang mở c). Mở một hồ sơ đã gồm d). Lưu giữ hồ sơ vào bát 6). Để lắp thêm tính có thể làm việc được, hệ quản lý cần hấp thụ vào: a). Ram b). Bộ lưu trữ ngoài c). Chỉ nạp vào bộ nhớ lưu trữ trong lúc chạy chương trình áp dụng d). Tất cả đều không nên 7). Khi đã soạn thảo văn bạn dạng Word, mong muốn phục hồi làm việc vừa triển khai thì bấm tổ hợp phím: a). Ctrl – Z b). Ctrl – X c). Ctrl - V d). Ctrl - Y 8). Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào được cho phép chọn tất cả văn phiên bản đang biên soạn thảo: a). Ctrl + A b). Alternative text + A c). Alternative text + F d). Ctrl + F 9). Vào bảng tính Excel, tại ô A2 gồm sẵn quý giá chuỗi "Tin hoc" ;ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào phương pháp =A2+B2 thì nhận ra kết quả: a). #VALUE! b). Tin hoc c). 2008 d). Tin hoc2008 10). Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính được biệt lập thành: a). Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu b). Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn bộ c). Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng thế giới d). Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng toàn cục 11). Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổng hợp phím Ctrl - H là : a). Sản xuất tệp văn phiên bản mới b). Tính năng thay ráng trong biên soạn thảo c). Định dạng chữ hoa d). Lưu tệp văn phiên bản vào đĩa 12). Lúc đang thao tác với Excel, tổng hợp phím nào có thể chấp nhận được ngay mau chóng đưa nhỏ trỏ về ô thứ nhất (ô A1) của bảng tính ? a). Shift+Home b). Alt+Home c). Ctrl+Home d). Shift+Ctrl+Home 13). Lúc đang thao tác vơi Windows, muốn phục sinh lại đối tượng người tiêu dùng đã xóa vào Recycle Bin, ta thực hiện: a). Chọn đối tượng, rồi lựa chọn File - Copy b). Lựa chọn đối tượng, rồi lựa chọn File - open c). Lựa chọn đối tượng, rồi chọn File - Restore d). Chọn đối tượng, rồi chọn File - Move To thư mục 14). Trong khi thao tác làm việc với Excel, để nhập vào công thức giám sát và đo lường cho một ô, thứ 1 ta phải gõ: a). Vết chấm hỏi (?) b). Dấu bằng (= ) c). Dấu hai chấm (: ) d). Lốt đô la ($) 15). Khi đang thao tác làm việc với Power
Point, muốn tùy chỉnh cấu hình lại bố cục tổng quan (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ, ) của Slide, ta thực hiện : a). Format - Slide Layout b). View - Slide Layout c). Insert - Slide Layout d). Tệp tin - Slide Layout 16). Phát biểu nào dưới đây đúng? a). Biểu trang bị cột rất phù hợp để so sánh dữ liệu có trong vô số nhiều cột b). Biểu đồ hình tròn trụ rất phù hợp để biểu lộ tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể c). Biểu đồ con đường gấp khúc dùng đối chiếu dữ liệu và dự kiến xu cầm cố tăng hay bớt của dữ liệu d). Cả 3 câu hầu hết đúng 17). Trong chế độ tạo bảng (Table) của ứng dụng Winword, muốn bóc tách một ô thành các ô, ta thực hiện: a). Table - Cells b). Table - Merge Cells c). Tools - Split Cells d). Table - Split Cells 18). Trong bảng tính Exce, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó tức là gì? a). Chương trình bảng tính bị truyền nhiễm virus b). Cách làm nhập sai và Excel thông báo lỗi c). Hàng chứa ô đó gồm độ cao cực thấp nên không hiển thị hết chữ số d). Cột chứa ô đó tất cả độ rộng quá hẹp phải không hiển thị không còn chữ số 19). Vào soạn thảo Winword, mong mỏi định dạng văn phiên bản theo loại danh sách, ta thực hiện: a). Tệp tin - Bullets and Numbering b). Tools - Bullets and Numbering c). Format - Bullets và Numbering d). Edit - Bullets and Numbering 20). Trong cơ chế tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, nhằm gộp những ô thành một ô, ta tiến hành : Chọn các ô cần gộp, rồi chọn menu lệnh : a). Table - Merge Cells b). Tools - Split Cells c). Tools - Merge Cells d). Table - Split Cells 21). Khi đang thao tác với Windows, muốn xem tổ chức các tệp cùng thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng : a). My Computer hoặc Windows Explorer b). My Computer hoặc Recycle Bin c). Windows Explorer hoặc Recycle Bin d). My Computer hoăc My Network Places 22). Vào mạng sản phẩm công nghệ tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì? a). Mạng toàn cục b). Mạng diện rộng lớn c). Mạng toàn cầu d). Một ý nghĩa sâu sắc khác 23). Trong Excel, trên ô A2 có mức giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ bí quyết =RIGHT(A2,3) thì dìm được hiệu quả ? a). 3 b). HOC c). TIN d). Tinhoc 24). Vào soạn thảo Winword, tác dụng của tổ hợp phím Ctrl - S là: a). Xóa tệp văn bạn dạng b). Chèn kí hiệu quan trọng c). Lưu giữ tệp văn bạn dạng vào đĩa d). Chế tạo ra tệp văn bản mới 25). Vào Windows, khi xóa tệp tin hoặc folder thì nó được giữ trong Recycle Bin, mong mỏi xóa hẳn file hoặc thư mục ta bấm tổng hợp phím ? a). Shift_Del b). Alt_Del c). Ctrl_Del d). Cả 3 câu gần như sai 26). Trong khi thao tác với Excel, mong muốn lưu bảng tính lúc này vào đĩa, ta thực hiện a). Window - Save b). Edit - Save c). Tools - Save d). File - Save 27). Lúc đang làm việc với Power
Point, mong trình diễn tư liệu được soạn thảo, ta triển khai : a). File - View Show b). Window - View Show c). Slide Show - View Show d). Tools - View Show 28). Khi đang thao tác với Power
Point, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện: a). Edit - New Slide b). File - New Slide c). Slide Show - New Slide d). Insert - New Slide 29). Trong khi đang soạn thảo văn bản Word, tổng hợp phím Ctrl + V thường xuyên được thực hiện để : a). Giảm một đoạn văn phiên bản b). Dán một đoạn văn bạn dạng từ Clipboard c). Xào nấu một đoạn văn bản d). Giảm và sao chép một đoạn văn bạn dạng 30). Trong liên kết mạng máy tính cục bộ. Cáp mạng có mấy loại? a). 2 b). 3 c). 4 d). 5 31). Khi thao tác với Word xong, hy vọng thoát khỏi, ta thực hiện a). View - Exit b). Edit - Exit c). Window - Exit d). Tệp tin - Exit 32). Trong Windows, để thiết lập lại hệ thống, ta lựa chọn chức năng: a). Control Windows b). Control Panel c). Control System d). Control Desktop 33). Trong soạn thảo văn phiên bản Word, mong mỏi tắt ghi lại chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện: a). Bấm phím Enter b). Bấm phím Space c). Bấm phím mũi tên dịch rời d). Bấm phím Tab 34). Em sử dụng chương trình như thế nào của Windows để quản lí những tệp và thư mục? a). Microsoft Office b). Accessories c). Control Panel d). Windows Explorer 35). Trong Windows, mong mỏi tạo một folder mới, ta thực hiện : a). Edit - New, kế tiếp chọn folder b). Tools - New, sau đó chọn folder c). File - New, sau đó chọn folder d). Windows - New, tiếp nối chọn thư mục 36). Trên màn hình hiển thị Word, tại dòng gồm chứa các hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, trang bị in, , được gọi là: a). Thanh cơ chế định dạng b). Thanh công cụ chuẩn c). Thanh qui định vẽ d). Thanh giải pháp bảng và đường viền 37). Vào soạn thảo Word, nhằm chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện: a). Insert - Header and Footer b). Tools - Header and Footer c). View - Header và Footer d). Format - Header & Footer 38). Trong Windows, mong tìm kiếm tệp xuất xắc thư mục, ta thực hiện: a). Tệp tin - tìm kiếm b). Windows - tìm kiếm c). Start - search d). Tools - search 39). Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn 1 lúc các file hoặc folder nằm ngay cạnh nhau vào một danh sách ? a). Giữ lại phím Ctrl với nháy loài chuột vào từng mục ước ao chọn trong danh sách b). Giữ lại phím alt và nháy con chuột vào từng mục mong mỏi chọn trong list c). Nháy loài chuột ở mục đầu, ấn cùng giữ Shift nháy con chuột ở mục cuối d). Duy trì phím Tab và nháy chuột vào từng mục mong muốn chọn trong danh sách 40). Lúc đang thao tác với Power
Ponit, muốn chuyển đổi thiết kế của Slide, ta triển khai a). Format - Slide kiến thiết b). Tools - Slide thiết kế c). Insert - Slide kiến thiết d). Slide Show - Slide thiết kế 41). Câu nào sau đây sai? khi nhập tài liệu vào bảng tính Excel thì: a). Dữ liệu kiểu số sẽ bình thản căn thẳng lề trái b). Tài liệu kiểu kí trường đoản cú sẽ bình thản căn thẳng lề trái c). Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề cần d). Dữ liệu kiểu tháng ngày sẽ điềm nhiên căn trực tiếp lề yêu cầu 42). Các bạn hiểu virus tin học lây lan bằng cách nào? a). Thông qua người sử dụng, khi dùng tây ẩm ướt sử dụng máy tính xách tay b). Thông qua hệ thống điện - khi sử dụng nhiều máy tính xách tay cùng một thời điểm c). Thông qua môi trường xung quanh không khí - khi để những máy vi tính quá gần nhau d). Những câu trên phần đông sai 43). Trong bảng tính Excel, trên ô A2 gồm sẵn giá trị số không (0); trên ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả: a). 0 b). 5 c). #VALUE! d). #DIV/0! 44). Trong số dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ cửa hàng nào là địa chỉ tuyệt đối? a). B$1:D$10 b). $B1:$D10 c). B$1$:D$10$ d). $B$1:$D$10 45). Trong Win
Word, nhằm soạn thảo một phương pháp toán học tập phức tạp, ta thường dùng công nạm : a). Microsoft Equation b). Ogranization Art c). Ogranization Chart d). Word Art 46). Hệ điều hành quản lý là : a). ứng dụng ứng dụng b). Phần mềm khối hệ thống c). Phần mềm tiện ích d). Toàn bộ đều đúng 47). Trong Winword, để sao chép một đoạn văn bạn dạng vào Clipboard, ta ghi lại đoạn văn ; tiếp đến : a). Lựa chọn menu lệnh Edit - Copy b). Bấm tổ hợp phím Ctrl - C c). Cả 2 câu a. B. Phần nhiều đúng d). Cả hai câu a. B. đông đảo sai 48). Trong Win
Word, để tiện lợi hơn trong khi lựa chọn kích cỡ lề trái, lề phải, ; ta hoàn toàn có thể khai báo đơn vị đo : a). Centimeters b). Đơn vị đo yêu cầu là Inches c). Đơn vị đo đề nghị là Points d). Đơn vị đo yêu cầu là Picas 49). Trong bảng tính Excel, đk trong hàm IF được phạt biểu bên dưới dạng một phép so sánh. Khi yêu cầu so sánh không giống nhau thì thực hiện kí hiệu nào? a). # b). c). >5,100,IF(5 Câu : 050 . Table - Insert Table Câu : 051 . Trên bộ nhớ ngoài Câu : 052 . Format - Drop Cap Câu : 053 . Tiếp xúc với độc hại Câu : 054 . Công dụng tìm kiếm trong biên soạn thảo Câu : 055 . Thời điểm cuối năm 1997 Câu : 056 . File - Page setup Câu : 057 . Tất cả đều đúng Câu : 058 . Insert <...>.. .Câu : 059 Câu : 060 Câu : 061 Câu : 062 Câu : 063 Câu : 064 Câu : 065 Câu : 066 Câu : 067 Câu : 068 Câu : 069 Câu : 070 Câu : 071 Câu : 072 Câu : 073 Câu : 074 Câu : 075 Câu : 076 Câu : 077 Câu : 078 Câu : 079 Câu : 080 Câu : 081 Câu : 082 Câu : 083 Câu : 084 Câu : 085 Câu : 086 Câu : 087 Câu : 088 Câu : 089 Câu : 090 Câu : 091 Câu : 092 Câu : 093 Câu : 094 Câu. .. 100 CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG I thắc mắc MS Word 1 trong những soạn thảo văn bạn dạng Word 2003, chức năng của tổ hợp phím Ctrl - H là: - chế tạo tệp văn bạn dạng mới - công dụng thay núm soạn thảo - Định dạng chữ hoa - giữ tệp văn phiên bản vào đĩa 2 Trong chế độ tạo bảng (Table) của MS Word, hy vọng chia một ô thành các ô, ta thực hiện: - Table – Cells - Table – Merge Cells - Tools – Split Cells - Table – Split... : 115 Câu : 116 Câu : 117 Câu : 118 Câu : 119 Câu : 120 Câu : 121 Câu : 122 Câu : 123 Câu : 124 Câu : 125 Câu : 126 Câu : 127 Câu : 128 Câu : 129 Câu : 130 Insert - Page Numbers file - New Cả 3 câu những đúng Nháy đúp con chuột vào từ đề nghị chọn share tài nguyên quý giá kiểu số 2008 4 65 thường xuyên được để theo qui bí quyết đặt thương hiệu của tên tệp file - Print Preview Tinhoc gia tốc sử dụng TIN HOC... Quyền và cập nhật thường xuyên - tránh việc mở các mail có tệp lạ đi cùng - toàn bộ đáp án trên rất nhiều đúng 11 bạn hiểu B – virut là gì - là 1 trong loại virut tin học đa phần lây lan vào ổ đĩa B - là một trong loại vi khuẩn tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện - là 1 trong loại virut tin học đa số lây lan vào những mẫu tin khởi đụng (Boot record) - là một loại vi khuẩn tin học hầu hết lây lan vào tệp của Win
Word và Excel... Quận Ngô Quyền - cung cấp các dịch vụ hành chủ yếu công và tin tức quận Ngô Quyền - quản lý và quản lý việc chuyển nhận văn bản - tất cả các công dụng trên 55 Để theo dõi tin tức văn phiên bản đã gởi trên ứng dụng “chuyển, nhấn văn bản” ta lựa chọn mục nào? - Theo dõi thông tin văn bản - theo dõi văn phiên bản - giải pháp xử lý văn bản - gửi văn phiên bản 56 mong muốn đăng nhập vào các ứng dụng trên trang quản lý và điều hành tác nghiệp NSD... Câu : 095 every Câu : 096 Câu : 097 Câu : 098 nghẽn mạch Câu : 099 Câu : 100 Câu : 101 Câu : 102 Câu : 103 Câu : 104 Properties Câu : 105 Câu : 106 Cả 3 câu đầy đủ sai tin hoc van phong Calculator 200 1Angiang6 Edit - Delete Slide Phím F5 file - Save As cả 2 câu a b phần nhiều đúng tạo thành đường tắt để truy cập nhanh Ctrl+Home Landscape TIN hoàn toàn có thể khai báo đánh số trang in hoặc không tin tưởng Hoc Van Phong... Các website bao gồm cơ sở dữ liệu và được cung cấp bởi các ứng dụng phát triển website - Là các trang web tất cả chứa flash và các hình hình ảnh sinh đụng - thông tin không linh hoạt với không thân thi n với người tiêu dùng - tài năng trao đổi tin tức không phụ thuộc tốc độ đường truyền 24 Theo bạn, công nghệ 3G tức thị gì? - Là công nghệ cho phép truyền cả dữ liệu thoại và quanh đó thoại - Là công nghệ có thể chấp nhận được liên lạc giữa... Thức = LOWER(A2) thì nhận được tác dụng : - TIN HỌC VAN PHONG - Tin học van phong - tin học tập van phong - Tin học tập Van Phong 7 những kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là: - dạng hình chuỗi, thứ hạng văn bản, loại ngày mon - hình dạng chuỗi, vẻ bên ngoài số, kiểu dáng lôgic, giao diện ngày tháng, kiểu công thức - hình dáng số, hình dáng lôgic, kiểu ngày tháng - thứ hạng công thức, kiểu dáng hàm, dạng hình số, giao diện ngày tháng 8.Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu... Ctrl và nháy con chuột vào từng mục mong mỏi chọn trong list SUMIF Format - font Table - Insert Columns các câu a cùng b số đông đúng từ bỏ nhân bản Slide Show - Custom Animation, rồi chọn add Effect Ctrl+End Slide Show - Custom Animation, rồi lựa chọn Remove Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down PHẦN II BỘ 150 CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG (70% MS Word, 20% Internet, 10% MS Excel) I câu hỏi MS Word (105 câu) ... Một công thức toán học phức tạp, ta hay sử dụng công cụ: - Microsoft Equation - Ogranization Art - Ogranization Chart - Word Art 5 trong soạn thảo MS Word, chức năng của tổ hợp Ctrl – F là - sinh sản tệp văn bản mới - lưu tệp văn bản vào đĩa - công dụng tìm tìm trong văn phiên bản - Định dạng trang 6 trong soạn thảo MS Word, ước ao định dạng mẫu giấy ta thực hiện: - tệp tin – Properties - file – Page thiết đặt - tệp tin – . Hàng kí tự " ;Tin hoc van phong" ; trên ô B2 gõ vào bí quyết =LOWER(A2) thì nhận thấy kết quả? a). TIN HOC VAN PHONG b). Tin hoc van phong c). Tin hoc van phong d). Tin Hoc Van Phong 61) hàng kí trường đoản cú " ;Tin hoc van phong" ; tại ô B2 gõ vào bí quyết =PROPER(A2) thì nhận thấy kết quả? a). Tin hoc van phong b). Tin hoc van phong c). TIN HOC VAN PHONG d). Tin Hoc Van Phong 74) hàng kí trường đoản cú " ;Tin hoc van phong" ; trên ô B2 gõ vào cách làm =UPPER(A2) thì nhận ra kết quả? a). TIN HOC VAN PHONG b). Tin hoc van phong c). Tin Hoc Van Phong d). Tin hoc van phong 120).

Trong văn bản chương trình thi chứng chỉ công nghệ thông tin nâng cao sẽ tất cả phần thắc mắc lý thuyết trắc nghiệm tất cả 30 câu, thời hạn làm bài bác 30 phút. Nếu hoàn thành không đầy đủ 15/30 câu thì coi như không đạt.

Bạn đang xem: 130 câu trắc nghiệm tin học văn phòng và đáp án – phần 1

Dưới đấy là một số câu hỏi trắc nghiệm dành cho chúng ta ôn tập nhằm tham gia những kỳ thi. (Kỳ thi vày hội đồng của trường ĐH công nghệ Tự Nhiên tp hcm tổ chức)

Câu 1: việc tải file tài liệu từ mạng internet bị chậm là vì nguyên nhân, bạn áp dụng lựa lựa chọn nào?

File có dung lượng lớn
Server cung cấp dịch vụ mạng internet bị vượt tải
Đường truyền internet tốc độ thấp
Cả 3 ý trên rất nhiều đúng

Câu 2: Để tiến hành việc chèn bảng biểu vào slide ta phải, bạn thực hiện lựa chọn nào?

Insert Tables Insert
Insert Tables Table Insert Table
Insert Tables Table Table
Insert Tables Table Insert

Câu 3: CPU là viết tắt của các từ nào, bạn áp dụng lựa chọn nào?

Common Processing Unit
Control Processing Unit
Case Processing Unit
Central Processing Unit

Câu 4: ứng dụng nào là ứng dụng ứng dụng?

Microsoft Powerpoint
Microsoft Word.Microsoft Excel.Cả 3 ý trên.

Câu 5: vào bảng tính Excel, tại ô A1 chứa chuỗi TINHOC. Ta gõ cách làm tại ô B1 là: =LEFT(A1,3) thì nhận ra kết quả:

TINHOCINHNHO

Câu 6: Để soạn một Email, bạn áp dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều lựa chọn)

Kết nối Internet, vào hộp mail với soạn mail
Không cần liên kết Internet vẫn soạn được
Soạn sẵn văn bạn dạng trên Word rồi copy, vào hộp mail, soạn thư paste vào.Cả 3 phần hầu như sai

Câu 7: Để truy cập Internet, bạn ta dùng chương trình nào sau đây, bạn áp dụng lựa lựa chọn nào?

Microsoft Excel
Microsoft Word
Internet Explorer
Wordpad

Câu 8: những phần mềm dùng để làm nén tập tin, bạn áp dụng lựa chọn nào?

Winzip, Winrar, Total Commander
Winzip, Winword, Window Explorer
Winzip, Winword, Excel
Winzip, Window, Total Commander

Câu 9: vào soạn thảo Word, để dãn khoảng cách giữa các dòng là 1.5 line trong một đoạn, bạn áp dụng lựa chọn: (Chọn những đáp án)

Format Paragraph line spacing
Home Paragraph Line và Paragraph Spacing 1.5Nhấn Ctrl+Shift+5 tại dòng đó
Nhấn Ctrl + 5 tại cái đó

Câu 10: Để tô màu nền đến Powerpoint 2010 ta chọn phần lớn lệnh nào:?

Insert Background Background Style
Layout Background Background Style
Home Background Background Style
Design Background Background Style

Câu 11: trong bảng tính Excel, ta gõ bí quyết tại ô B1 là: =MAX(12,3,9,15,8) thì cảm nhận kết quả:

515473

Câu 12: trong soạn thảo Word, chèn một Textbox vào văn bản, bạn áp dụng lựa chọn: (Chọn nhiều đáp án)

Home font Text Box
Insert Text Text Box
Insert Illustrations Shapes Text Box
Home Paragraph Text Box

Câu 13: bộ nhớ truy nhập thẳng RAM được viết tắt từ, bạn áp dụng lựa chọn nào?

Read Access Memory
Random Access Memory
Rewrite Access Memory.Cả 3 câu phần đa đúng

Câu 14: trong bảng tính Excel, cho biết phím tắt để thế định địa chỉ ô vào công thức:

F4F6F2F8

Câu 15: hy vọng sao lưu lại một trang web vào sản phẩm công nghệ tính, bạn thực hiện lựa lựa chọn nào?

File Save As
Chuột phải tại website lựa chọn Save
File Save
Edit Select lựa chọn Copy Mở một lịch trình soạn thảo bất kỳ chọn Paste

Câu 16: vào Powerpoint muốn thêm 1 slide ta bấm tổng hợp phím nào:?

Ctrl + PCtrl + LCtrl + MCtrl + N

Câu 17: Để chế tác hiệu ứng cho một Slide, bạn thực hiện lựa chọn nào?

Transitions Transition to this Slide
Animations Animation
Transitions Effect Options
Animations showroom Animation

Câu 18: trong soạn thảo Word, nhằm chèn một chữ thẩm mỹ vào văn bản, bạn thực hiện lựa chọn:

Insert Text Word
Art
Insert Text Quick
Part
Insert Illustrations Clip
Art
Insert Illustrations Smart
Art

Câu 19: các bộ mã dùng để gõ vết tiếng Việt, bạn thực hiện lựa chọn nào?

Unicode, X UTF-8, Vietware XUnicode, TCVN, VIQRŸUnicode, TCVN, X UTF-8Unicode, TCVN, Vietware F

Câu 20: Theo bạn, các phần mềm sau thuộc nhóm ứng dụng nào: MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power
Point, MS , bạn thực hiện lựa chọn nào?

Nhóm ứng dụng hệ điều hành
Nhóm ứng dụng ứng dụng
Nhóm ứng dụng CSDLNhóm phần mềm hệ thống

Câu 21: vào soạn thảo Word, cách thay đổi chữ hoa lịch sự chữ thường cùng ngược lại, chúng ta sử dụng: (Chọn nhiều đáp án)

Nhấn phím F3Nhấn phím shift+F3Home phông Text Effect Change Case
Home fonts Change Case

Câu 22: trong bảng tính Excel, ta gõ cách làm tại ô B1 là: =AVERAGE(3,4,5,6) thì nhận ra kết quả:

34.5186

Câu 23: sản phẩm công nghệ nhập chuẩn bao gồm gì, bạn thực hiện lựa chọn nào?

Màn hình, sản phẩm in
Bàn phím, trang bị in
Chuột, bàn phím
Máy in, chuột

Câu 24: cho thấy cách sử dụng bàn phím ảo vào hệ quản lý điều hành Windows:?

Vào Computer Ổ đĩa C Program Files Unikey Unikey.exe
Vào Start Run gõ lệnh OKNVào Computer Ô đĩa C Program Files Microsoft OfficeOffice14 Winword.exe
Vào Start Run gõ lệnh OSK

Câu 25: Để tắt máy vi tính ta chọn tính năng nào sau đây:?

Log off
Restart
Sleep
Shutdown

Câu 26: Muốn dịch rời một tập tin trong Window Explorer ta dùng phím tắt, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Chọn tập tin muốn dịch rời nhận Ctrl + X lựa chọn nơi dịch rời đến nhấn Ctrl +VChọn tập tin muốn di chuyển dấn Ctrl + Z chọn nơi di chuyển đến thừa nhận Ctrl +VChọn tập tin muốn di chuyển dìm Ctrl + C lựa chọn nơi di chuyển đến nhận Ctrl +VChọn tập tin muốn di chuyển dấn Ctrl + I lựa chọn nơi dịch rời đến nhấn Ctrl +V

Câu 27: Để tạo ra hiệu ứng gửi cảnh giữa các slide (hiệu ứng gửi trang slide ) trong powerpoint 2010 ta làm như thế nào:?

Animations Transition to this slide lựa chọn 1 hiệu ứng bất kỳ
Design Transition khổng lồ this slide lựa chọn 1 hiệu ứng bất kỳ
Transitions Transition khổng lồ this slide lựa chọn 1 hiệu ứng bất kỳ
Insert Transition to this slide chọn một hiệu ứng bất kỳ

Câu 28: một số trong những Virus chưa hợp lệ, bạn sử dụng lựa lựa chọn nào? (Chọn các lựa chọn)

Spyware
Fishing
Trojan horse
Warning V

Câu 29: trong soạn thảo Word, để chế tạo ra một bảng biểu, chúng ta thực hiện:

Insert Text Table Insert Table
Insert Text Insert Table
Insert Tables Table Insert Table
Format Tables Table Insert Table

Câu 30: trong Word, để biến hóa khoảng biện pháp giữa nhị đoạn văn bản, ta tùy chỉnh cấu hình tại đâu?

Ô Before với After trong thẻ Page Layout
Mục Line Spacing vào thẻ Page Layout
Ô Left cùng Right vào thẻ Page Layout
Ô Above với Below trong thẻ Page Layout

Câu 31: vào Word, để lưu lại 1 địa điểm (bookmark), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Thẻ Insert lựa chọn Bookmark chọn add.Thẻ Page Layout Bookmark nhập tên
Thẻ Page Layout chọn Bookmark nhập tên chọn add.Thẻ Insert lựa chọn Bookmark nhập thương hiệu chọn Add

Câu 32: trong Excel, muốn giám sát lại cục bộ các công thức trong 1 sheet, bạn thực hiện lựa lựa chọn nào?

Nhấn F9Formulas team Calculation Calculate Sheet
Formulas nhóm Calculation Calculate Now
Nhấn Ctrl+F9

Câu 33: vào Word, để thêm nền mờ (Watermark), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Thẻ Page LayoutWatermark
Thẻ HomeWatermark
Thẻ InsertWatermark
Cả 3 chắt lọc trên số đông sai

Câu 34: Để lưu các trang chiếu thành những tệp dạng jpeg bạn thực hiện lựa chọn nào?

Vào File, chọn Save As, chọn File Interchange Format
Vào File, chọn Save As, lựa chọn Graphics Interchange Format
Vào File, lựa chọn Save As, lựa chọn Powerpoint Picture Presentation
Cả 3 chọn lọc trên đều sai

Câu 35: trong Word, nhằm chỉnh sửa liên kết (Hyperlink), bạn áp dụng lựa chọn nào?

Right click vào link lựa chọn Edit Hyperlink
Right click vào link chọn mở cửa Hyperlink
Chọn Insert chọn Hyperlink
Cả 3 lựa chọn trên rất nhiều sai

Câu 36: trong Excel, lúc viết không đúng tên hàm vào tính toán, chương trình thông báo lỗi gì?

#NAME!#DIV/0!#N/A!#VALUE!

Câu 37: Để chuyển đổi hướng viết trong một ô nằm trong Table (Winword), bạn sử dụng lựa chọn nào?

Thẻ thiết kế lựa chọn Text Direction
Thẻ Layout lựa chọn Text Direction chọn một kiểu
Thẻ Page Layout lựa chọn Text Direction lựa chọn 1 kiểu
Thẻ home lựa chọn Text Direction

Câu 38: sở hữu đặt tự động chuyển trang slide khi trình chiếu, bạn thực hiện lựa chọn nào?

Thẻ Design, đội Timing
Thẻ Transitions, nhóm Transition, On mouse click
Thẻ Transitions, nhóm Timing, lựa chọn After
Cả 3 chọn lựa trên phần nhiều sai

Câu 39: tác dụng của hàm COUNTIFS vào Excel là:

Hàm đếm con số các ô trong vùng tài liệu thỏa điều kiện của vùng tiêu chuẩn
Hàm đếm số lượng các ô vào một vùng thỏa nhiều điều kiện cho trước
Hàm tính tổng các ô vào một vùng thỏa nhiều đk cho trước
Hàm tính mức độ vừa phải cộng các ô trong một vùng thỏa nhiều điều kiện cho trước

Câu 40: Để luôn chỉ lựa chọn in một vùng nào đó trong bảng tính Excel, bạn áp dụng lựa chọn nào?

Bôi đen vùng bắt buộc in vào FilePrint Area lựa chọn Set Print Area.Vào FilePrint chọn OK.Cả 2 giải pháp trên hồ hết đúng.Cả 2 biện pháp trên đông đảo sai.

Câu 41: Để xóa trọn vẹn phần chú thích trong biểu đồ, bạn áp dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều trả lời)

Chọn biểu đồ, lựa chọn chú thích, nhấn Delete
Chuột cần vào chú thích trong biểu đồ, lựa chọn Remove
Chọn biểu đồ, vào Charts Tool thẻ Layout Legend lựa chọn None
Cả 3 chắt lọc trên hồ hết đúng

Câu 42: giá trị tại ô F4 cất điểm vừa phải là 8. Phương pháp tại ô H4:

=IF(F4=10,”Xuất sắc”,IF(F4>8,”Giỏi”,IF(F4>6.5,”Khá”,”Trung bình”))). Công dụng trả về trên ô H4 là:

Khá
Trung bình
Giỏi
Xuất sắc

Câu 43: trong bảng tính Excel sau:

*
*

Kết đúng như trong hình hoàn toàn có thể là tác dụng của làm việc thống kê bằng:

Consolidate
Pivot
Table
Data Table
Sub
Total

Câu 44: giải pháp chuyển trang slide bằng tay thủ công khi trình chiếu, bạn thực hiện lựa lựa chọn nào?

Thẻ Transitions, đội Timing, chọn After
Thẻ Transitions, team Transition, On mouse click
Thẻ Design, team Timing
Cả 3 tuyển lựa trên số đông sai

Câu 45: trong Excel, hàm gì được dùng làm tính tổng các giá trị vào một vùng nào đó khi các giá trị trong vùng tương ứng thỏa mãn điều kiện cho trước?

SUMIFCOUNTCOUNTIFSUM

Câu 46: vào Excel, để gia công ẩn một sheet sau đó có thể cho hiện tại lại bằng lệnh Unhide, bạn áp dụng lựa lựa chọn nào? (Chọn những trả lời)

Chọn toàn cục bảng tính, chuột phải ở 1 dòng bất kỳ chọn Hide
Chọn toàn thể bảng tính, vào HomeFormatHide và Unhide Hide Columns
Vào HomeFormatHide & Unhide Hide Sheet
Chuột phải vào thẻ sheet đề nghị làm ẩn chọn Hide

Câu 47: Để tùy chỉnh thời gian slide tự động hóa chuyển sau 3 giây, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Thẻ Transitions
Thẻ View
Thẻ Animations
Cả 3 sàng lọc trên phần nhiều sai

Câu 48: trong Word, để chế tác liên kết cho 1 chuỗi văn bạn dạng đến 1 trang web, sau khi chọn chuỗi văn bản, vào InsertHyperlink , bạn áp dụng lựa lựa chọn nào?

Exiting file or website page
Place in this document
Create New Document
Cả 3 tuyển lựa trên đa số sai

Câu 49: trong Word, để ghép những ô sẽ chọn trong một bảng thành 1 ô, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Thẻ Layout Margin Cells
Thẻ Layout Merge Cells
Thẻ Layout Split Table
Thẻ Layout Split Cells

Câu 50: cơ chế hiển thị Slide Sorter được cung cấp trong thẻ làm sao của Power
Point?

Insert
Edit
File
View

Câu 51: Để chuyển nội dung xuất phát từ một ứng dụng không giống vào vào trang chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Thẻ Insert, chọn Object
Thẻ Insert, lựa chọn Text
Box
Thẻ Insert, lựa chọn Screenshot
Cả 3 chọn lọc trên hồ hết sai

Câu 52: Để xóa toàn bộ ghi chú trong tập tin Powerpoint, sau thời điểm chọn đối tượng trước tiên có ghi chú, bạn thực hiện lựa lựa chọn nào?

Delete
Delete all Markup in this Presentation
Delete all Markup on the Current Slide
Cả 3 chọn lựa trên mọi sai

Câu 53: vào Word, nhằm lùi (thụt) lề trái của 1 đoạn vào 0.5 inch bạn áp dụng lựa chọn nào?

Chọn đoạn kéo hình tượng Left Indent trên ruler vào 0.5”Thẻ home lựa chọn đoạn mở vỏ hộp thoại Paragraph tại Left nhập 0.5Chọn đoạn Page Layout hóm Paragraph tại Left nhập 0.5Cả 3 chắt lọc trên hầu hết đúng

Câu 54: Tab Layout trong Chart Tools của Excel chứa các thông tin nào?

Tiêu đề trục hoành, title trục tung
Chú thích
Tiêu đề thiết yếu cho biểu đồ
Cả 3 chọn lọc trên mọi đúng

Câu 55: trong Word, để chèn 1 tự động hóa text vẫn tạo, bạn áp dụng lựa chọn nào?

Nhập tên của tự động text dấn CTRL+VNhập thương hiệu của tự động text dấn F3Đặt trỏ trên vị trí đề nghị chèn nhấn F3Nhập thương hiệu của tự động text ALT+F3

Câu 56: trong Word, để sản xuất 1 ghi chú (Comment) , bạn sử dụng lựa lựa chọn nào?

Chọn ReferencesNew bình luận nhập nội dung Enter
Chọn ReviewNew phản hồi nhập văn bản Enter
Chọn InsertComment nhập văn bản Enter
Cả 3 chắt lọc trên rất nhiều sai

Câu 57: trong Word, để sao chép định dạng của chuỗi văn bản a cho chuỗi văn bạn dạng b, bạn thực hiện lựa chọn nào?

Thẻ home chọn văn bạn dạng a Format Painter quét chọn văn phiên bản b
Thẻ home chọn Format Painter quét lựa chọn chuỗi văn bản b
Thẻ home chọn Format Painter quét chọn chuỗi văn bản a sau đó quét chọn văn bản b
Thẻ trang chủ quét chọn văn phiên bản b Format Painter quét chọn văn bản a

Câu 58: vào Powerpoint, nhằm tắt chức năng kiểm tra thiết yếu tả giờ đồng hồ Anh, bạn thực hiện lựa lựa chọn nào?

ReviewSpelling Ignore
Power
Point OptionsAdvanced
Power
Point OptionsProofing
Cả 3 lựa chọn trên đều sai

Câu 59: đồ vật nào sau đây dùng làm kết nối mạng?

Ram
Rom
Router
CPU

Câu 60: khối hệ thống nhớ của dòng sản phẩm tính bao gồm:

Bộ lưu giữ trong, bộ lưu trữ ngoài
Cache, bộ nhớ lưu trữ ngoài
Bộ lưu giữ ngoài, ROMĐĩa quang, bộ lưu trữ trong

Câu 61: vào mạng sản phẩm tính, thuật ngữ chia sẻ có chân thành và ý nghĩa gì?

Chia sẻ tài nguyên
Nhãn hiệu của một thiết bị liên kết mạng
Thực hiện lệnh in trong mạng viên bộ
Một phần mềm cung ứng sử dụng mạng cục bộ

Câu 62: bộ nhớ RAM với ROM là bộ lưu trữ gì?

Primary memory
Receive memory
Secondary memory
Random access memory.

Câu 63: các thiết bị như thế nào thông dụng nhất hiện thời dùng để cung cấp dữ liệu mang đến máy xử lý?

Bàn phím (Keyboard), loài chuột (Mouse), đồ vật in (Printer) .Máy quét hình ảnh (Scaner).Bàn phím (Keyboard), loài chuột (Mouse) và Máy quét ảnh (Scaner).Máy quét hình ảnh (Scaner), chuột (Mouse)

Câu 64: định nghĩa hệ điều hành quản lý là gì ?

Cung cấp và xử lý những phần cứng với phần mềm
Nghiên cứu vãn phương pháp, chuyên môn xử lý thông tin bằng máy tính xách tay điện tử
Nghiên cứu vãn về công nghệ phần cứng với phần mềm
Là một phần mềm chạy trên máy tính, dùng để làm điều hành, làm chủ các thứ phần cứng và các tài nguyên phần mềm trên lắp thêm tính

Câu 65: cho biết thêm cách xóa một tập tin hay thư mục cơ mà không dịch chuyển vào Recycle Bin:?

Chọn thư mục tốt tâp tin đề xuất xóa Delete
Chọn thư mục tốt tâp tin yêu cầu xóa Ctrl + Delete
Chọn thư mục xuất xắc tâp tin cần xóa alternative text + Delete
Chọn thư mục tốt tâp tin phải xóa Shift + Delete

Câu 66: Danh sách những mục lựa chọn trong thực đơn gọi là :

Menu pad
Menu options
Menu bar
Tất cả đông đảo sai

Câu 67: chức năng của phím Print Screen là gì?

In screen hiện hành ra máy in.Không có tác dụng gì khi sử dụng 1 mình nó.In văn phiên bản hiện hành ra đồ vật in.Chụp màn hình hiển thị hiện hành.

Câu 68: Nếu bạn muốn làm mang đến cửa sổ nhỏ dại hơn (không bí mật màn hình), chúng ta nên thực hiện nút nào?

Maximum
Minimum
Restore down
Close

Câu 69: vào soạn thảo Word, tác dụng của tổ hợp phím Ctrl – S là:

Tạo một văn phiên bản mới
Chức năng thay thế nội dung trong soạn thảo
Định dạng văn bản hoa
Lưu câu chữ tập tin văn bạn dạng vào đĩa

Câu 70: trong soạn thảo Word, để chèn các kí tự quan trọng đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:

View – Symbol
Format – Symbol
Tools – Symbol
Insert – Symbol

Câu 71: trong soạn thảo Word, để kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn qua 1 đoạn mới:

Bấm tổ hợp phím Ctrl – Enter
Bấm phím Enter
Bấm tổng hợp phím Shift – Enter
Word từ động, không bắt buộc bấm phím

Câu 72: vào soạn thảo Word, tổ hợp phím nào cho phép đưa bé trỏ về cuối văn bản:

Shift + End
Alt + End
Ctrl + End
Ctrl + alternative text + End

Câu 73: trong soạn thảo Word, thực hiện phím rét nào nhằm chọn toàn bộ văn bản:

Alt + ACtrl + ACtrl + Shift + ACâu 1 cùng 2.

Câu 74: trong soạn thảo Word, để lựa chọn một đoạn văn phiên bản ta thực hiện:

Click 1 lần bên trên đoạn
Click gấp đôi trên đoạn
Click 3 lần bên trên đoạn
Click 4 lần bên trên đoạn.

Câu 75: vào soạn thảo Word, muốn ghi lại lựa chọn 1 từ, ta thực hiện:

Nháy đúp chuột vào từ phải chọn
Bấm tổng hợp phím Ctrl – CNháy loài chuột vào từ phải chọn
Bấm phím Enter

Câu 76: vào soạn thảo Word, muốn bóc một ô trong Table thành các ô, ta thực hiện:

Table – Merge Cells
Table – Split Cells
Tools – Split Cells
Table – Cells

Câu 77: vào soạn thảo Word, thao tác nào dưới đây sẽ kích hoạt lệnh Paste (Chọn những đáp án)

Tại thẻ Home, nhóm Clipboard, chọn Paste
Bấm tổ hợp phím Ctrl + V.Chọn vào mục vào Office Clipboar
Tất cả mọi đúng

Câu 78: phần mềm nào hoàn toàn có thể soạn thảo văn bản với ngôn từ và format như sau:

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa bà mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ người mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

Notepad
Microsoft Word
Word
Pad
Tất cả đa số đúng

Câu 79: trong bảng tính Excel, quý giá trả về của cách làm =LEN(“TRUNG TAM TIN HOC”) là:

15161718

Câu 80: trong bảng tính Excel, cho các giá trị như sau: ô A4 = 4, ô A2 = 5, ô A3 = 6, ô A7 = 7 tại địa chỉ ô B2 lập cách làm B2 = Sum(A4,A2,Count(A3,A4)) cho thấy thêm kết quả ô B2 sau thời điểm Enter:

10911Lỗi

Câu 81: trong bảng tính Excel, ô A1 cất giá trị 5. Ta lập công thức tại ô B1 có nội dung như sau:

=IF(A1>=5, “Trung Bình”, IF(A1>=7, “Khá”, IF(A1>=8, “Giỏi”, “Xuất sắc”))) lúc đó hiệu quả nhận được là:

Giỏi.Xuất sắc.Trung Bình.Khá.

Câu 82: vào bảng tính Excel, hàm nào dùng để tìm kiếm:

Vlookup
IFLeft
Sum

Câu 83: trong bảng tính Excel, nhằm lưu tập tin vẫn mở dưới một thương hiệu khác, ta chọn:

File / Save As
File / Save
File / New
Edit / Replace

Câu 84: vào bảng tính Excel, hàm Today() trả về:

Số ngày trong tháng
Số tháng trong năm
Ngày hiện hành của hệ thống
Số giờ trong ngày

Câu 85: trong bảng tính Excel, những dạng add sau đây, địa chỉ cửa hàng nào là showroom tuyệt đối:

B$1$$10$DB$1$B1:$D10$B$1:$D$10.

Câu 86: trong bảng tính Excel, Ô C2 chứa hạng của học tập sinh. Phương pháp nào tính học tập bổng theo điều kiện: nếu như xếp hạng tự hạng một mang lại hạng tía thì được học bổng là 200000, sót lại thì nhằm trống

=IF(C2>=3, 200000, 0)=IF(C2=IF(C2=IF(C2

Câu 87: trong bảng tính Excel, trên ô A2 có mức giá trị số 25; trên ô B2 gõ vào bí quyết =SQRT(A2) thì nhận thấy kết quả:

05c#VALUE!#NAME!

Câu 88: vào Powerpoint nhằm tạo bắt đầu 1 Slide ta sử dụng?

Home Slides New Slide
Insert New Slide
Design New Slide
View New Slide

Câu 89: vào Powerpoint mong đánh số trang đến từng Slide ta cần sử dụng lệnh làm sao sau đây:

Insert Bullets and Numbering
Insert Text Slide Number.Format Bullets & Number.Các câu trên các sai

Câu 90: Khi thi công các Slide, sử dụng home Slides New Slide có chân thành và ý nghĩa gì?

Chèn thêm 1 slide new vào ngay trước slide hiện hành
Chèn thêm 1 slide new vào ngay lập tức sau slide hiện nay hành
Chèn thêm một slide bắt đầu vào ngay trước slide đầu tiên
Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide cuối cùng

Câu 91: Để trình chiếu một Slide hiện nay hành, bạn sử dụng lựa lựa chọn nào? (Chọn các lựa chọn)

Nhấn tổ hợp phím Shift+F5Nhấn tổng hợp phím Ctrl+Shift+F5Slide Show Start Slide Show From Current Slide
Nhấn phím F5

Câu 92: Khi xây cất Slide với Power
Point, muốn biến hóa mẫu nền thiết kế của Slide, ta thực hiện:

Design Themes …Design Background.Insert Slide kiến thiết …Slide Show Themes.

Câu 93: công dụng công cụ nào tiếp sau đây trong nhóm dùng làm xem trình chiếu slide sẽ hiển thị thiết kế:

Slide Sorter
Slide show
Reading view

Câu 94: tính năng Animations/ Timing/ Delay cần sử dụng để:

Thiết lập thời hạn chờ trước khi slide được trình chiếu
Thiết lập thời hạn chờ trước lúc hiệu ứng bắt đầu
Thiết lập thời gian vận động cho toàn bộ các hiệu ứng
Tất cả phần đông đúng

Câu 95: Để vẽ vật thị trong Slide ta chọn:

File/ Chart
Insert/ Chart
View/ Chart
Design/ Chart

Câu 96: Để hủy bỏ thao tác vừa tiến hành ta nhấn tổ hợp phím:

Ctrl + XCtrl + ZCtrl + CCtrl + V

Câu 97: khi một dòng chủ thể trong thư ta thừa nhận được bắt đầu bằng chữ RE:; thì thường thì thư là:

Thư rác, thư quảng cáo
Thư mới
Thư của nhà cung cấp thương mại & dịch vụ E-mail nhưng ta sẽ sử dụng
Thư trả lời cho thư nhưng ta đang gởi trước đó

Câu 98: website Yahoo.com hoặc gmail.com chất nhận được người sử dụng thực hiện

Nhận thư
Gởi thư
Tạo hộp thư
Cả 3 lựa chọn trên đúng

Câu 99: chức năng Bookmark của trình chăm nom web dùng để:

Lưu trang web về lắp thêm tính
Đánh dấu trang web trên trình duyệt
Đặt làm trang chủ
Tất cả đông đảo đúng

Câu 100: còn nếu không kết nối được mạng, các bạn vẫn hoàn toàn có thể thực hiện tại được chuyển động nào?

Gửi email
Viết thư
Xem 1 trang web
In trên trang bị in áp dụng chung thiết đặt ở sản phẩm khác

Câu 101: Khi hy vọng tìm kiếm tin tức trên mạng Internet, họ cần

Tìm tìm trên những Websites tìm kiếm siêng dụng
Tùy vào nội dung tìm tìm mà kết nối đến những Websites rứa thể.Tìm kiếm ở bất kỳ một Websites nào
Tìm trong các sách danh bạ internet

Câu 102: năng lực xử lý của máy tính phụ thuộc vào … bạn sử dụng lựa lựa chọn nào?

Tốc độ CPU, dung lượng bộ nhớ lưu trữ RAM, dung tích và vận tốc ổ cứng.Yếu tố đa nhiệm
Hiện tượng phân mảnh ổ đĩa.Cả 3 phần trên số đông đúng.

Câu 103: máy tính là gì?

Là luật pháp chỉ dùng để giám sát và đo lường các phép tính thông thường.Là công cụ cho phép xử lý thông tin một biện pháp tự động.Là công cụ được cho phép xử lý thông tin một bí quyết thủ công.Là quy định không dùng để làm tính toán.

Câu 104: Trình tự xử lý thông tin của dòng sản phẩm tính điện tử

Màn hình CPU Đĩa cứng
Đĩa cứng màn hình hiển thị CPUNhập thông tin Xử lý tin tức Xuất thông tin
Màn hình đồ vật in CPU

Câu 105: sản phẩm xuất của máy tính gồm?

Bàn phím, màn hình, chuột
Màn hình, máy in.Chuột, màn hình, CPUBàn phím, màn hình, loa

Câu 106: Trong vận dụng windows Explorer, nhằm chọn nhiều tập tin xuất xắc thư mục KHÔNG thường xuyên ta thực hiện thao tác phối hợp phím … cùng với click chuột.

Shift
Alt
Tab
Ctrl

Câu 107: Phím tắt để coppy một đối tượng người dùng vào Clip
Board là:

Ctrl + XCtrl + CCtrl + VCtrl + Z

Câu 108: Hộp tinh chỉnh và điều khiển việc phóng to, thu nhỏ, tạm dừng hoạt động sổ gọi là:

Dialog box
Control box
List box
Text box

Câu 109: Để đảm bảo bình yên dữ liệu ta chọn cách nào?

Đặt trực thuộc tính hidden.Copy những nơi bên trên ổ đĩa máy tính
Đặt ở trong tính Read only
Sao lưu lại dự phòng

Câu 110: trong hệ điều hành windows công dụng Disk Defragment gọi là?

Chống phân mảnh ổ cứng
Làm giảm dung tích ổ cứng
Sao lưu dữ liệu ổ cứng
Lau chùi tập tin rác rến ổ cứng

Câu 111: vào soạn thảo word, tác dụng của tổ hợp phím Ctrl + O dùng để

Tạo một văn bản mới
Đóng văn bản đang làm việc
Mở 1 văn bản đã bao gồm trên sản phẩm tính
Lưu văn phiên bản đang làm cho việc

Câu 112: Khi làm việc với văn bạn dạng word, nhằm bật chế độ nhập ký kết tự Subscript khi tạo ký tự chất hóa học H2O Ta sử dụng công dụng nào: (Có thể chọn các câu đúng).

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + =Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + +Click chọn biểu tượng X2 (Superscipt) trong team Font
Click chọn biểu tượng X2 (Subscript) trong team Font

Câu 113: trong word, hình tượng cây thanh hao có tính năng gì?

Sao chép câu chữ văn bản
Canh lề văn bản
Sao chép định dạng
Mở văn bạn dạng đã có

Câu 114: tín đồ đọc biết tập tin vẫn mở là phiên bản cuối cùng và chỉ được cho phép đọc, các bạn chọn?

File info Protect Document Restrict Editing
Review Restrict Editing Editing restrictions No changes (Read only)File info Protect Document Mark as Final
File info Protect Document Encrypt as Password

Câu 115: nằm trong tính ứng dụng microsoft word 2010 tất cả phần không ngừng mở rộng là gì? ( có thể chấp nhận được chọn nhiều)

.doc.docx.dot.txt

Câu 116: Câu nào dưới đây sai lúc nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

Dữ liệu kiểu dáng số sẽ bình thản canh trực tiếp lề trái
Dữ liệu kiểu ký kết tự sẽ bình thản canh thẳng lề trái
Dữ liệu kiểu thời hạn sẽ mặc nhiên canh thẳng lề phải
Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ điềm nhiên canh thẳng lề phải.

Câu 117: Biểu thức sau = AND(5>4,67,OR(22))

True
False#Name?#Value!Tương đối
Tuyệt đối
Hỗn hợp
Biểu diễn sai

Câu 119: vào powerpoint in ấn và dán ta sử dụng chức năng

Home Print
Insert Print
Design Print
File Print

Câu 120: Để tạo ra một slide công ty chứa các định dạng tầm thường của tổng thể các slide trong bài xích trình diễn. Để thực hiện điều này người tiêu dùng phải chọn:

View Master Slide
Insert Slide Master
View Slide Master
Insert Master Slide

Câu 121: Trong vận dụng Power
Point tính năng hyperlink dùng để tạo liên kết

Slide trong thuộc 1 presentation
Slide không thuộc 1 presentation
Địa chỉ email, trang web, tập tin.Các chọn lọc trên phần lớn đúng.

Câu 122: trong Power
Point 2010 hy vọng chèn một quãng nhạc vào Slide, ta dùng lệnh nào sau đây?

Insert Audio
Insert Component
Insert Diagram
Insert Comment

Câu 123: trên một slide trong powerpoint ta dùng tổng hợp nào dưới đây để xóa slide đó?

ALT + I + DALT + E + FALT + E + DALT + W + P

Câu 124: Hai bạn chat cùng nhau qua mạng Yahoo Messenger trong cùng một phòng nét?

Dữ liệu truyền trường đoản cú máy đang chat lên máy chủ phòng đường nét và trở lại máy chat mặt kia.Dữ liệu đi trực tiếp thân hai máy đang trong phòng chat.Dữ liệu truyền về sever Yahoo và quay về máy bên kia.Dữ liệu truyền về máy chủ internet vn và quay về máy sẽ chat.

Câu 125: tên miền trong địa chỉ cửa hàng website tất cả .edu cho biết thêm Website kia thuộc về?

Lĩnh vực chủ yếu phủ
Lĩnh vực giáo dục
Lĩnh vực cung cấp thông tin
Thuộc về những tổ chức khác

Câu 126: trang web là gì?

Là một ngữ điệu siêu văn bản.Là hiệ tượng trao đổi tin tức dưới dạng thư thông qua hệ thống mạng sản phẩm công nghệ tính.Là những file được tạo thành bởi Word, Excel, Power
Point … rồi đưa sang html.Tất cả phần đông sai.

Xem thêm: Cách dịch trang web sang tiếng việt trên chrome cực kỳ đơn giản

Câu 127: phần mềm nào dưới đây không yêu cầu trình chăm sóc WEB?

Microsoft
Mozilla Firefox
Netcape
Unikey

Câu 128: thương mại & dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft là gì?

Google Driver
Mediafire
One
Drive
Cả 3 câu hỏi trên đầy đủ đúng.

Câu 129: trong Word, hy vọng tạo chú thích ở dưới trang (footnote), bạn thực hiện lựa chọn nào?

Insert đội Footnotes Insert Footnote
References nhóm Footnotes Insert Endnote
References đội Footnotes Insert Footnote
Home đội Footnotes Insert Footnote

Câu 130: vào Word, để thực hiện việc ghép các ô vào một bảng, bạn thực hiện lựa lựa chọn nào? (Chọn những trả lời)

Right Click Split Cells
Right Click Merge Cells
Nhấn tổng hợp phím CTRL – MClick chọn biểu tượng (Merge Cells) trên team Layout của Table Tools

Câu 131: trong Word, muốn chèn tháng ngày năm hiện tại hành vào văn bản, bạn tiến hành thế nào?

Home nhóm Editing Field… Date
Insert nhóm Text Field… Date
Insert nhóm Text Quick Parts Field… Date
Insert đội Text Quick Parts Date

Câu 132: vào Word, để triển khai việc ngắt cột vào văn bản, bạn thực hiện lựa chọn nào? (Chọn các trả lời)

Chọn Page Layout Breaks Column
Chọn Page Layout Columns
Chọn Page Layout Text Direction
Nhấn tổng hợp phím CTRL+ SHIFT+ Enter

Câu 133: Để chắc chắn rằng font chữ trong văn bản của chúng ta vẫn được hiển thị đúng trên bất kỳ máy tính khác, sau thời điểm vào OptionsSave, bạn áp dụng lựa lựa chọn nào?

Embed True Type Fonts
Embed fonts in the file
Save True Type Fonts
Save Fonts

Câu 134: cho thấy công chũm nào sử dụng để xào luộc định dạng vào Word?

(Paste)Select Objects
Format Paint
Paste Special…

Câu 135: tại tiêu đề đầu trang (Header), muốn dịch rời đến tiêu đề chân trang (Footer), bạn thực hiện lựa lựa chọn nào?

Nút Next
Nút Insert Footer
Nút Go to lớn Footer
Nút Edit Header

Câu 136: vào Word, để tạo 1 ghi chú (Comment) , bạn sử dụng lựa lựa chọn nào?

Chọn InsertComment nhập văn bản Enter
Chọn ReferencesNew bình luận nhập văn bản Enter
Chọn ReviewNew comment nhập văn bản Enter
Cả 3 tuyển lựa trên đều sai

Câu 137: vào Word, sau khi so sánh 2 văn bạn dạng trong file tác dụng so sánh, để đồng ý tất cả các khác biệt, bạn áp dụng lựa chọn nào? (Chọn những trả lời)

Chọn điểm khác biệt lựa chọn ReviewChangesAccept
Chọn đánh giá lần lượt lựa chọn từng điểm khác hoàn toàn ChangesAccept
Chọn ReviewChangesAccept all Changes in Document
Chọn ReviewChangesReject all Changes in Document

Câu 138: trong Word, nhằm thêm thẻ Developer vào thanh Ribbon: sau khi vào FileOptions, bạn thực hiện lựa lựa chọn nào?

Chọn mục Developer OKChọn Customize Ribbon double click vào mục Developer
Chọn Customize Ribbon chọn mục Developer OKChọn AdvancedCustomize Ribbon, chọn mục Developer, click OK

Câu 139: trong Word, để áp dụng những đầu trang, footer (Header/Footer) không giống nhau cho trang chẵn, trang lẻ, bạn sử dụng lựa chọn nào?

Different First Page
Different Odd & Even Pages
Cả 2 chọn lựa trên hầu hết đúng
Cả 2 chọn lọc trên số đông sai

Câu 140: Để hiển thị mặt đường lưới vào Table (Winword), bạn thực hiện lựa lựa chọn nào?

Table ToolsDesignShow Gridlines
Table ToolsDesignView Gridlines
Table ToolsLayoutTable View Gridlines
Table ToolsLayoutShow View Gridlines

Câu 141: vào Word, để lựa chọn danh sách dữ liệu khi phối thư, sau thời điểm chọn thẻ Mailings bạn sử dụng lựa chọn nào?

Chọn Edit Recipients List
Chọn Insert Merge Field
Chọn Select Recipients
Cả 3 lựa chọn phần lớn sai

Câu 142: vào Win
Word, văn bản của vùng Header sẽ:

Được in vào đầu từng trang
Được in vào cuối mỗi trang
Được in bên trái mỗi trang
Được in bên phải mỗi trang

Câu 143: vào Excel, ước