Lần trước bọn chúng ra đã tò mò 100 động từ trên đầu tiên, chúng ta đã học tập thuộc hết không nhỉ? lúc này chúng ta sẽ thường xuyên với 100 rượu cồn từ thịnh hành tiếp theo, thuộc học ngay nào!


Bạn đang xem: 200 từ tiếng anh thông dụng nhất

100. Cause /kɑz/ gây ra101. Pass /pæs/ vượt qua102. Lie /laɪ/ nói xạo103. Accept /ækˈsɛpt/ chấp nhận104. Watch /wɑʧ/ xem105. Raise /reɪz/ nâng cao106. Base /beɪs/ dựa trên107. Apply /əˈplaɪ/ áp dụng108. Break /breɪk/ làm cho vỡ109. Explain /ɪkˈspleɪn/ giải thích110. Learn /lɜrn/ học tập hỏi111. Increase /ˈɪnˌkris/ tăng lên112. Cover /ˈkʌvər/ bao phủ113. Grow /groʊ/ khủng lên114. Claim /kleɪm/ tuyên bố115. Report /rɪˈpɔrt/ báo cáo116. Tư vấn /səˈpɔrt/ ủng hộ117. Cut /kʌt/ giảm bỏ118. Form /fɔrm/ hình thành119. Stay /steɪ/ sinh hoạt lại 120. Contain /kənˈteɪn/ chứa121. Reduce /rəˈdus/ giảm122. Establish /ɪˈstæblɪʃ/ thiết lập123. Join /ʤɔɪn/ ghép124. Wish /wɪʃ/ muốn125. Achieve /əˈʧiv/ đạt được126. Seek /sik/ kiếm tìm kiếm127. Choose /ʧuz/ chọn128. Deal /dil/ xử lý129. Face /feɪs/ đối mặt 130. Fail /feɪl/ thất bại131. Serve /sɜrv/ phục vụ132. End /ɛnd/ kết thúc133. Kill /kɪl/ giết134. Occur /əˈkɜr/ xảy ra135. Drive /draɪv/ lái xe136. Represent /ˌrɛprəˈzɛnt/ đại diện thay mặt cho137. Rise /raɪz/ tăng lên138. Discuss /dɪˈskʌs/ thảo luận139. Love /lʌv/ yêu thương140. Pick /pɪk/ nhặt lên141. Place /pleɪs/ đặt, để142. Argue /ˈɑrgju/ tranh cãi143. Prove /pruv/ triệu chứng minh144. Wear /wɛr/ đội, mặc145. Catch /kæʧ/ bắt lấy146. Enjoy /ɛnˈʤɔɪ/ thưởng thức147. Eat /it/ ăn148. Introduce /ˌɪntrəˈdus/ giới thiệu149. Enter /ˈɛntər/ tiến vào150. Present /ˈprɛzənt/ giới thiệu151. Arrive /əˈraɪv/ đến152. Ensure /ɛnˈʃʊr/ dĩ nhiên chắn153. Point /pɔɪnt/ chỉ vào154. Plan /plæn/ lên kế hoạch155. Pull /pʊl/ kéo156. Refer /rəˈfɜr/ đề cập tới157. Act /ækt/ ra vẻ, hành động158. Relate /rɪˈleɪt/ gồm liên quan159. Affect /əˈfɛkt/ tác động tới160. Close /kloʊs/ đóng góp lại161. Identify /aɪˈdɛntəˌfaɪ/ xác định162. Manage /ˈmænəʤ/ quản lí lý163. Thank /θæŋk/ cảm ơn164. Compare /kəmˈpɛr/ so sánh165. Announce /əˈnaʊns/ thông báo166. Obtain /əbˈteɪn/ đạt được167. Note /noʊt/ ghi lại168. Forget /fərˈgɛt/ quên169. Indicate /ˈɪndəˌkeɪt/ chỉ ra rằng rằng170. Wonder /ˈwʌndər/ từ hỏi171. Maintain /meɪnˈteɪn/ duy trì172. Publish /ˈpʌblɪʃ/ xuất bản173. Suffer /ˈsʌfər/ chịu đựng khổ174. Avoid /əˈvɔɪd/ tránh175. Express /ɪkˈsprɛs/ diễn đạt176. Suppose /səˈpoʊz/ trả sử177. Finish /ˈfɪnɪʃ/ trả thành178. Determine /dəˈtɜrmən/ xác định179. Design /dɪˈzaɪn/ thiết kế180. Listen /ˈlɪsən/ nghe 181. Save /seɪv/ lưu lại giữ182. Tend /tɛnd/ tất cả xu hướng183. Treat /trit/ đối xử184. Control /kənˈtroʊl/ kiểm soát185. Cốt truyện /ʃɛr/ phân chia sẻ186. Remove /riˈmuv/ loại bỏ187. Throw /θroʊ/ ném188. Visit /ˈvɪzət/ thăm nom189. Exist /ɪgˈzɪst/ tồn tại190. Encourage /ɛnˈkɜrɪʤ/ khuyến khích191. Force /fɔrs/ bắt buộc192. Reflect /rəˈflɛkt/ suy nghĩ193. Admin /admin/ thừa nhận194. Assume /əˈsum/ đến rằng195. Smile /smaɪl/ mỉm cười196. Prepare /priˈpɛr/ chuẩn bị197. Replace /ˌriˈpleɪs/ thế thế198. Fill /fɪl/ phủ đầy199. Improve /ɪmˈpruv/ nâng cao200. Mention /ˈmɛnʃən/ nói tới

Giống như giờ đồng hồ việt, ngôn ngữ Anh cũng nhiều chủng loại không kém. Do vậy họ không thể ghi nhớ toàn bộ từ vựng, danh từ giờ anh hay lúc nào thì cũng ôm chặt cuốn tự điển để tra các lúc đông đảo nơi. Gắng vào đó, bạn chỉ cần nhớ 200 danh từ tiếng anh thông dụng kèm phương thức học tự vựng tcnducpho.edu.vn tổng hòa hợp trong nội dung bài viết này.
Xem thêm: Hướng dẫn cách in hình ảnh trên máy tính ra giấy a4, cách in ảnh trên máy tính chi tiết nhất

*


STT

Danh từ

Cách phát âm

Ý nghĩa

1

people

/ˈpiːpl/

con bạn (nói chung), quốc gia, dân tộc, nhân dân, quần chúng

2

history

/ˈhistəri/

lịch sử, môn lịch sử, quy trình lịch sử

3

way

/wei/

đường đi, khoảng cách, phương pháp (phương pháp), nấc độ, thói quen

4

art

/aːt/

mỹ thuật, nghệ thuật, tài lẻ

5

world

/wəːld/

thế giới, nhân loại, vũ trụ, è gian, thiên hạ

6

information

/ˌɪnfəˈmeɪʃn/

thông tin

7

map

/mӕp/

bản đồ, bản đồ thiên văn

8

two

/tuː/

số 2

9

family

/ˈfӕməli/

gia đình, gia tộc, con cái, cái họ (sinh học)

10

government

/ˈɡavəmənt/

chính phủ, bao gồm quyền, khối hệ thống lãnh đạo

11

health

/helθ/

sức khỏe

12

system

/ˈsistəm/

hệ thống, chế độ, phương thức, khung hình (con người)

13

computer

/kəmˈpjuːtə/

máy tính

14

meat

/miːt/

thịt

15

year

/jiə/

năm

16

thanks

/θæŋks/

cảm ơn, lời cảm ơn

17

music

/ˈmjuːzik/

âm nhạc, bạn dạng nhạc

18

person

/ˈpəːsn/

người

20

method

/ˈmeθəd/

phương pháp, máy tự, cách thức

21

data

/ˈdeitə/ - /daːtə/

dữ liệu

22

food

/fuːd/

lương thực, vật dụng ăn

23

theory

/ˈθiəri/

lý thuyết, lý luận, nguyên lý

24

law

/loː/

pháp luật, luật, quy định học

25

bird

/bəːd/

con chim

26

literature

/ˈlitrətʃə/

văn học

27

problem

/ˈprobləm/

vấn đề, bài toán

28

software

/ˈsɒftweə(r)/ - /ˈsɔːftwer/

phần mềm

29

control

/kənˈtrəul/

kiểm soát, sự quản ngại lý, cỗ điều khiển, chỗ kiểm tra

30

knowledge

/ˈnolidʒ/

sự hiểu biết, con kiến thức, tri thức

31

power

/ˈpauə/

khả năng, mức độ mạnh, quyền lực, quyền hạn, nỗ lực lực, cường quốc, lũy quá (toán học)

32

ability

/əˈbiləti/

khả năng, tài năng

33

economics

/iːkəˈnomiks/

kinh tế học

34

love

/lav/

yêu thích, tình yêu, người (vật) đáng yêu, điểm không trong tennis

35

internet

/ˈintənet/ - /ˈintərnet/

mạng máy tính xách tay toàn cầu

36

television

/ˈteliviʒən/

sự truyền hình, vô tuyến

37

science

/ˈsaiəns/

khoa học, công nghệ tự nhiên, ngành khoa học

38

library

/ˈlaibrəri/

thư viện

39

nature

/ˈneitʃə/

thiên nhiên, phiên bản tính, tính chất, loại; thứ

40

fact

/fӕkt/

sự việc, sự thật

41

product

/ˈprodəkt/

kết quả, sản phẩm, đáp án

42

idea

/aiˈdiə/

sự hình dung, quan lại niệm, ý tưởng, ý định

43

temperature

/ˈtemprətʃə/

nhiệt độ

44

investment

/ɪnˈvestmənt/

tiền đầu tư, sự đầu tư

45

area

/ˈeəriə/

vùng, diện tích, lĩnh vực

46

society

/səˈsaiəti/

xã hội, tầng lớp, thống trị xã hội

47

activity

/ækˈtɪvəti/

hoạt động, trò giải trí

48

story

/ˈstoːri/

câu chuyện

49

industry

/ˈindəstri/

ngành công nghiệp, tính siêng năng

50

media

/ˈmiːdiə/

phương tiện truyền thông đại chúng

51

thing

/θiŋ/

đồ vật

52

oven

/ˈavn/

lò nướng

53

community

/kəˈmjuːnəti/

cộng đồng

54

definition

/defiˈniʃən/

sự định nghĩa

55

safety

/ˈseɪfti/

sự an toàn

56

quality

/ˈkwoləti/

chất lượng, phẩm chất

57

development

/dɪˈveləpmənt/

sự vạc triển, sự tiến triển

58

language

/ˈlӕŋɡwidʒ/

ngôn ngữ, giờ đồng hồ nói

59

management

/ˈmænɪdʒmənt/

việc quản ngại lý, ban quản lí lý

60

player

/ˈpleɪə(r)/ - /ˈpleɪər/

người chơi

61

variety

/vəˈraiəti/

sự nhiều dạng, lịch trình tạp kỹ

62

video

/ˈvidiəu/

vi đê ô, băng vi đê ô

63

week

/wiːk/

tuần

64

security

/sɪˈkjʊərəti/ - /sɪˈkjʊrəti/

sự an toàn

65

country

/ˈkantri/

đất nước, nhân dân, nông thôn, địa hạt

66

exam

/ɪɡˈzæm/ - /ɪɡˈzæm/

bài thi

67

movie

/ˈmuːvi/

bộ phim, phim

68

organization

/ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn/

/ˌɔːrɡənəˈzeɪʃn/

cơ quan, sự tổ chức

69

equipment

/ɪˈkwɪpmənt/

trang thiết bị, sự trang bị

70

physics

/ˈfiziks/

môn đồ vật lý

71

analysis

/əˈnӕləsis/

sự phân tích, phân trung khu học

72

policy

/ˈpoləsi/

chính sách

73

series

/ˈsiəriːz/

loạt, dãy, chuỗi, đợt

74

thought

/θɔːt/

ý nghĩ, sự suy nghĩ, cân nặng nhắc

75

basis

/ˈbeisis/

nền tảng

76

boyfriend

/ˈbɔɪfrend/

bạn trai

77

direction

/dəˈrekʃn/ - /daɪˈrekʃn/

hướng, phía dẫn, chỉ dẫn

78

strategy

/ˈstrӕtədʒi/

chiến lược

79

technology

/tekˈnolədʒi/

công nghệ

80

army

/ˈaːmi/

quân đội, đám đông

81

camera

/ˈkӕmərə/

máy chụp ảnh, xoay phim

82

freedom

/ˈfriːdəm/

sự từ bỏ do, quyền tự do

83

paper

/ˈpeipə/

giấy, giấy tờ, báo

84

environment

/inˈvaiərənmənt/

môi trường

85

child

/tʃaild/

đứa bé, đứa con

86

instance

/ˈinstəns/

ví dụ

87

month

/manθ/

tháng

88

truth

/truːθ/

sự thật, số đông điều gồm thật

89

marketing

/ˈmɑːkɪtɪŋ/ - /ˈmɑːrkɪtɪŋ/

sự tiếp thị

90

university

/juːniˈvəːsəti/

trường đại học

91

writing

/ˈraɪtɪŋ/

chữ viết

92

article

/ˈaːtikl/

vật, bài xích báo, mạo từ

93

department

/diˈpaːtmənt/

bộ, ban

94

difference

/ˈdifrəns/

sự không giống nhau, sự bất đồng, sự chênh lệch

95

goal

/ɡəul/

mục tiêu, bàn thắng, điểm

96

news

/njuːz/

tin tức

97

audience

/ˈoːdiəns/

khán giả, sự tiếp kiến

98

fishing

/ˈfɪʃɪŋ/

câu cá

99

growth

/ɡrəʊθ/

sự vạc triển, đang trưởng thành, sự gia tăng

100

income

/ˈiŋkəm/

thu nhập

101

marriage

/ˈmær.ɪdʒ/ - /ˈmer.ɪdʒ/

đám cưới, kết hôn, sự phối kết hợp chặt chẽ

102

user

/ˈjuːzə(r)/

người sử dụng

103

combination

/ˌkɒmbɪˈneɪʃn/

/ˌkɑːmbɪˈneɪʃn/

sự kết hợp, hàng mã số mở ổ khóa

104

failure

/ˈfeɪljə(r)/

tình trạng không ưa thích hợp, không vận động như ước ao đợi, fan thất bại, sự thiếu hụt khả năng