Đố vui tiếng Anh là cách vừa đưa về sự giải trí vừa tập luyện trí não đồng thời ghi nhớ tiếng Anh hiệu quả hơn. Hãy cùng thử mức độ với những câu đố giờ đồng hồ Anh hay, đơn giản kèm câu trả lời và phiên âm sau đây nhé.

Bạn đang xem: Câu đố tiếng anh hay có đáp án

100+ câu đố tiếng Anh vui có đáp án

Note: Câu đố bằng tiếng Anh không chỉ để vui nhưng với các bạn mới học , đấy là cách học, ghi ghi nhớ từ vựng và luyện vạc âm chuẩn hơn. Vị đó, sống mấy câu đầu ví dụ,IELTS Fighter phần nhiều ghi phiên âm bên cạnh, chúng ta nhớ đọc chủ yếu xác, luyện tập luôn nhé. Liên tiếp bạn tự tìm phát âm chuẩn với Cambridge Dictionary hoặc Oxford để biết cách đọc chuẩn chỉnh nhé.

Đặc biệt chú ý cách phạt âm của các âm s, ed sau cùng. Cụ thể về quy tắc phát âm các đuôi này, bạn xem tại: Cách phạt âm s, es, ed và bài bác tập bao gồm đáp án

Các câu iq tiếng Anh sau đây có câu khó, có câu dễ với mẹo riêng phải hãy chú ý kỹ nhé!

1. What has ears but can not hear?

/wɒt/ /hæz/ /ɪərz//bʌt//kæn//hɪər/?

Đáp án : Corn /kɔːn/ (an ear of com /æn//ɪər/ /əv/ /kɒm/: 1 bắp ngô)

2. What clothing is always sad?

/wɒt/ /ˈkləʊ.ðɪŋ//ɪz//ˈɔːl.weɪz//sæd/

Đáp án : blue jeans /bluː/ /dʒiːnz/ (Blue còn là từ biểu đạt tâm trạng buồn)

3. What key does not lock the door?

/wɒt//kiː//dʌz//nɒt//lɒk//ðiː//dɔːr/?

Đáp án : Key words/kiː/ /wɜːdz/

4. Where does June come before May?

/weər/ /dʌz/ /dʒuːn/ /kʌm/ /bɪˈfɔːr/ /meɪ/

Đáp án : Dictionary /ˈdɪk.ʃən.ər.i/

5. What comes twice in a moment, once in a minute và never in a hundred years?

/wɒt//kʌmz//twaɪs//ɪn/ /ə/ /ˈməʊ.mənt/, /wʌns//ɪn/ /ə/ /ˈmɪn.ɪt/ /ænd/ /ˈnev.ər/ /ɪn/ /ə/ /ˈhʌn.drəd/ /jɪərz/

Đáp án : Letter “M”

6. What is it that was the past of tomorrow & the future of yesterday?

/wɒt/ /ɪz//ɪt//ðæt//wɒz//ðiː/ /pɑːst/ /əv/ /təˈmɒr.əʊ//ænd//ðiː//ˈfjuː.tʃər//əv/ /ˈjes.tə.deɪ/

Đáp án : Today /təˈdeɪ/ (ngày hôm nay)

7. What belongs only to lớn you but it is used more by others than by yourself?

/wɒt//bɪˈlɒŋz//ˈəʊn.li//tuː//juː//bʌt/ /ɪt//ɪz/ /juːst/ /mɔːr//baɪ/ /ˈʌð•ərz//ðæn//baɪ//jɔːˈself/?

Đáp án : Your name (tên của bạn) /jɔːr/ /neɪm/

8.What increases but never decreases?

/wɒt/ /ɪnˈkriːss/ /bʌt/ /ˈnev.ər/ /dɪˈkriːss/

Đáp án : Your age (tuổi tác)/jɔːr//eɪdʒ/

9. Which months have the 28th day?

/wɪtʃ/ /mʌnθs//hæv/ /ðiː/28th /deɪ/

Đáp án : All months (tất cả những tháng) /ɔːl/ /mʌnθs/

10. What are the two things that people never eat before breakfast?

/wɒt/ /ɑːr/ /ðiː//tuː/ /θɪŋz/ /ðæt/ /ˈpiː.pəl//ˈnev.ər//iːt//bɪˈfɔːr/ /ˈbrek.fəst/

Đáp án : Lunch and Dinner /lʌntʃ/ /ænd/ /ˈdɪn.ər/

11. Who works only one day in a year but never gets fired?

/huː/ /wɜrks/ /ˈəʊn.li/ /wʌn/ /deɪ//ɪn/ /ə/ /jɪər//bʌt//ˈnev.ər/ /ɡets/ /faɪərd/

Đáp án : Santa Claus /ˈsæn.tə ˌklɔːz/

12. What has three hands but only one face?

/wɒt/ /hæz/ /θriː/ /hændz//bʌt/ /ˈəʊn.li//wʌn//feɪs/

Đáp án : A clock /ə/ /klɒk/

13. When I eat, I live but when I drink, I die. Who am I?

/wen/ /aɪ/ /iːt/,/aɪ//lɪv/ /bʌt//wen/ /aɪ//drɪŋk//daɪ/. /huː/ /æm//aɪ/?

Đáp án : Fire (lửa)/faɪər/

14. They travel all over the world but over up in one corner. What are they?

/ðeɪ/ /ˈtræv.əl/ /ɔːl/ /ˈəʊ.vər/ /ðiː//wɜːld//bʌt/ /end//ʌp//ɪn/ /wʌn/ /ˈkɔː.nər/. /wɒt/ /ɑːr/ /ðeɪ/?

Đáp án : Stamps /stæmps/

15. What kind of cup can"t hold water

/wɒt//kaɪnd/ /əv/ /kʌp/ /kænt/ /həʊld/ /ˈwɔː.tər/

Đáp án : a cupcake /ə/ /ˈkʌp.keɪk/

16. What bank never has any money

/wɒt//bæŋk/ /ˈnev.ər/ /hæz/ /ˈen.i/ /ˈmʌn.i/

Đáp án : the riverbank /ðiː/ /ˈrɪvəˌbæŋk/

17. What ship has two mates but no captain?

/wɒt//ʃɪp/ /hæz/ /tuː/ /meɪts//bʌt//nəʊ/ /ˈkæp.tɪn/

Đáp án : a relationship /ə/ /rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/

18. What comes down but never goes up

/wɒt//kʌmz/ /daʊn/ /bʌt/ /ˈnev.ər//ɡəʊz/ /ʌp/

Đáp án : Rain /reɪn/

19. What is the longest word in the dictionary

/wɒt/ /ɪz/ /ðiː//lɒŋɪst//wɜːd//ɪn//ðiː/ /ˈdɪk.ʃən.ər.i/

Đáp án : Smiles /smaɪlz/

20. How can somebody walk for 8 days without sleeping

/haʊ/ /kæn/ /ˈsʌm.bə.di/ /wɔːk//fɔːr/ /eɪt/ /deɪz/

Đáp án : He sleeps only at night/hiː//sliːps//ˈəʊn.li/ /æt/ /naɪt/

21. What has three ways out và just one way in?

/wɒt/ /hæz/ /θriː/ /weɪz//aʊt/ /ænd/ /dʒʌst/ /wʌn/ /weɪ/ /ɪn/

Đáp án : A t-shirt /ə/ /ˈtiː ʃɜːt/

22. I have every màu sắc but no gold. What am I

/aɪ/ /həv/ /ˈevri//ˈkʌlə(r)/ /bʌt//nəʊ/ /ɡəʊld/./wɒt/ /æm//aɪ/?

Đáp án : a rainbow /ə/ /ˈreɪnbəʊ/

23. What goes through towns và over hills but never moves?

/wɒt/ /ɡəʊz/ /θruː/ /taʊnz//ænd//hɪlz//bʌt//ˈnev.ər//muːvz/

Đáp án : A road /ə/ /rəʊd/

24. Take off my skin - I won"t cry but you will. What am I?

/teɪk//ɒf/ /maɪ/ /skɪn/ /aɪ/ /wəʊnt/ /kraɪ/ /bʌt/ /juː/ /wɪl/. /wɒt//æm//aɪ/?

Đáp án : An onion /ən//ˈʌnjən/

25. Which word contains 26 letters but only syllables?

/wɪtʃ//wɜːd/ /kənˈteɪnz/ 26 /ˈletə(r)z//bʌt/ /ˈəʊn.li//ˈsɪləbls/

Đáp án : alphabet /ˈælfəbet/

26. I can fly but have no wings.I can cry but I have no eyes. Wherever I go, darkness follows me. What am I?

/aɪ//kən/ /flaɪ/ /bʌt/ /həv//nəʊ//wɪŋs/. /aɪ/ /kən/ /kraɪ/ /bʌt/ /aɪ/ /həv/ /nəʊ/ /aɪz/. /weərˈevə(r)/ /aɪ//ɡəʊ/, /ˈdɑːknəs/ /ˈfɒləʊz//mi/./wɒt//æm//aɪ/?

Đáp án : Clouds /klaʊdz/27. Which word in the English language is most frequently spelled wrong?

/wɪtʃ//wɜːd//ɪn/ /ðiː/ /ˈɪŋɡlɪʃ/ /ˈlæŋɡwɪdʒ/ /ɪz/ /məʊst//ˈfriːkwəntli/ /speld//rɒŋ/?

Đáp án : wrong /rɒŋ/

28. What walks on four legs in the morning, two legs at midday, và three legs in the evening?

/wɒt//wɔːks//ɒn/ /fɔː(r)/ /leɡz//ɪn//ðiː/ /ˈmɔːnɪŋ/, /tuː/ /leɡz/ /ət/ /ˌmɪdˈdeɪ/ /ænd/ /θriː/ /leɡz/ /ɪn//ðiː/ /ˈiːvnɪŋ/

Đáp án: Man /mæn/

29. What tastes better than it smells?

Đáp án: A Tongue.

30.What kind of room has no doors or windows?

Đáp án:A Mushroom.

31. During what month bởi people sleep the least?

Đáp án:February, it"s the shortest month.

32. What is orange and sounds like a parrot?

Đáp án: A Carrot.

33. What word becomes shorter when you địa chỉ two letters to lớn it?

Đáp án: Short

34. Two children are born on the same day by the same mother but they are not twins. How is that possible?

Đáp án: They are triplets!

35. Henry"s mother had three children. The first child was named Spring, The second child was named Winter. What was the third child"s name?

Đáp án: Henry of course.

36.What has four wheels & flies?

Đáp án: A garbage truck.

37. What gets wetter the more it dries?

Đáp án: A towel.

38. Which word in the dictionary is spelled incorrectly?

Đáp án: Incorrectly

39. You cannot keep this until you have given it. What is it?

Đáp án:A promise.

40.What spends all the time on the floor but never gets dirty?

Đáp án:Your Shadow.

41.What part of the chicken has the most feathers?

Đáp án:The Outside.

42. What goes up & down but never moves?

Đáp án:The stairs.

43. What sounds lượt thích a sneeze và is made out of leather?

Đáp án:A shoe

44. What always goes to lớn sleep with shoes on?

Đáp án:A horse

45.What has a bottom at the top?

Đáp án: Your legs.

46.If two is company & three is a crowd, what is four và five?

Đáp án:Nine of course.

47. What starts with an E, ends with an E và only has one letter in it?

Đáp án: An envelope

48. What runs but never walks?

Đáp án: A tap.

49. What is a chickens favourite vegetable?

Đáp án: An eggplant.

50. What kind of vegetable needs a plumber?

Đáp án: A Leek.

51.If Y.E.S spells "yes", what does E.Y.E.S spell?

works best when said to lớn a friend và not read

52. How far can a bear walk into the woods?

Đáp án: Halfway.

53. Which 5 letter words in the dictionary can be pronounced the same, even if it has 4 of its letters removed?

Đáp án:Queue

54. What is something that you can easily hold in your right hand but never in your left hand?

Đáp án:Your left elbow.

55.Which word in the dictionary starts and finishes with the letter E, but only has one letter?

Đáp án: Envelope.

56. What has a neck but doesn"t have a head?

Đáp án: A bottle.

57.What begins with the letter P, finishes with the letter E & has over a thousand letters in it?

Đáp án:Post Office.

58. If everyone decided to lớn purchase only pink cars, what would we have?

Đáp án: A pink carnation.

59.What is so unbelievably fragile that just by speaking it"s name will break it?

Đáp án: Silence.

60.Walk on the living, they don"t even mumble. Walk on the dead and they mutter and grumble. What are they?

Đáp án: Leaves

61.There are 10 kids & a bowl with 10 oranges in it. How do divide up the oranges so that every kid gets và orange but one remains in the bowl?

Đáp án: You give 9 kids an orange each & you give the tenth kid the bowl with the orange in it.

62. A young man is learning to drive. He travels the wrong way down a one way street & passes a policeman. The policeman sees him but does nothing. Why?

Đáp án:The young man was walking.

63.What starts with a T, ends with a T và is full of T?

Đáp án: A Teapot.

64. I am weightless, but put me in a bucket và I will make it lighter. What am I?

Đáp án: A hole.

65.What has many hearts but no other organs?

Đáp án: A deck of cards.

66. What sometimes freezes after it has been heated up?

Đáp án: A computer.

67.Plucked from a fruit, bitter like a root, burning and bold, or even cold when sold. What am I?

Đáp án:Coffee beans.

68. There are two monkeys on a tree & one jumps off. Why does the other monkey jump too?

Đáp án:Monkey see monkey do.

69. What is always in front of you but can’t be seen?

Đáp án:The future

70. What question can you never answer yes to?

Đáp án: Are you asleep yet?

71. I’m tall when I’m young, và I’m short when I’m old. What am I?

Đáp án:A candle

72. A man dies of old age on his 25 birthday. How is this possible?

Đáp án:He was born on February 29.

73. The more of this there is, the less you see. What is it?

Đáp án: Darkness

74.Riddle: What has lots of eyes, but can’t see?

Đáp án:A potato

75. Riddle: What has one eye, but can’t see?

Đáp án: A needle

76.Riddle: What has many needles, but doesn’t sew?

Đáp án:A Christmas tree

77.What has hands, but can’t clap?

Đáp án:A clock

79. What has legs, but doesn’t walk?

Đáp án: A table

80. What has one head, one foot & four legs?

Đáp án: A bed

81.What can you catch, but not throw?

Đáp án: A cold

82.What kind of band never plays music?

Đáp án: A rubber band

83. What has many teeth, but can’t bite?

Đáp án:A comb

85. What is cut on a table, but is never eaten?

Đáp án:A deck of cards

86.Riddle: What has words, but never speaks?

Đáp án:A book

87. What runs all around a backyard, yet never moves?

Đáp án: A fence

88. What can travel all around the world without leaving its corner?

Đáp án: A stamp

89.What has a thumb and four fingers, but is not a hand?

Đáp án: A glove

90. What has a head và a tail but no body?

Đáp án: A coin

91. Where does one wall meet the other wall?

Đáp án: On the corner

92. What building has the most stories?

Đáp án:The library

93. What tastes better than it smells?

Đáp án:Your tongue

94. What has 13 hearts, but no other organs?

Đáp án: A deck of cards

95. What kind of coat is best put on wet?

Đáp án: A coat of paint

96.What has a bottom at the top?

Đáp án:Your legs

97.What has four wheels và flies?

Đáp án:A garbage truck

98. I am an odd number. Take away a letter and I become even. What number am I?

Đáp án:Seven

99. If two’s company, and three’s a crowd, what are four & five?

Đáp án: Nine

100. What three numbers, none of which is zero, give the same result whether they’re added or multiplied?

Đáp án: One, two và three

101.Three doctors said that Bill was their brother. Bill says he has no brothers. How many brothers does Bill actually have?

Đáp án: None. He has three sisters.

102. Two fathers and two sons are in a car, yet there are only three people in the car. How?

Đáp án:They are a grandfather, father and son.

103. The day before yesterday I was 21, & next year I will be 24. When is my birthday?

Đáp án: December 31; today is January 1.

104.A little girl goes khổng lồ the store & buys one dozen eggs. As she is going home, all but three break. How many eggs are left unbroken?

Đáp án: Three

105.If there are three apples và you take away two, how many apples bởi you have?

Đáp án: You have two apples.

106. What five-letter word becomes shorter when you địa chỉ two letters to it?

Đáp án:Short

107. What begins with an “e” and only contains one letter?

Đáp án:An envelope

108. What would you find in the middle of Toronto?

Đáp án:The letter “o”

109. You see me once in June, twice in November and not at all in May. What am I?

Đáp án: The letter “e”

110.Two in a corner, one in a room, zero in a house, but one in a shelter. What is it?

Đáp án:The letter “r”

111. I am the beginning of everything, the end of everywhere. I’m the beginning of eternity, the kết thúc of time and space. What am I?

Đáp án: Also the letter “e”

112.What 4-letter word can be written forward, backward or upside down, và can still be read from left to right?

Đáp án: NOON

113.Forward I am heavy, but backward I am not. What am I?

Đáp án:The word “not”

114. What is 3/7 chicken, 2/3 cat & 2/4 goat?

Đáp án:Chicago

115.I am a word of letters three; địa chỉ cửa hàng two & fewer there will be. What word am I?

Đáp án:Few

116. What word of five letters has one left when two are removed?

Đáp án: Stone

117.What is the kết thúc of everything?

Đáp án: The letter “g”

118. What word is pronounced the same if you take away four of its five letters?

Đáp án:Queue

119. What can run but never walks, has a mouth but never talks, has a head but never weeps, has a bed but never sleeps?

Đáp án:A river

120. Speaking of rivers, a man calls his dog from the opposite side of the river. The dog crosses the river without getting wet, & without using a bridge or boat. How?

Đáp án: The river was frozen.

121. What can fill a room but takes up no space?

Đáp án: Light

122. If you drop me I’m sure to lớn crack, but give me a smile & I’ll always smile back. What am I?

Đáp án: A mirror

123. The more you take, the more you leave behind. What are they?

Đáp án: Footsteps

124.People make me, save me, change me, raise me. What am I?

Đáp án: Money

125. What breaks yet never falls, và what falls yet never breaks?

Đáp án: Day, & night

126. What goes through cities và fields, but never moves?

Đáp án: A road

127.I have lakes with no water, mountains with no stone and cities with no buildings. What am I?

Đáp án:A map

128. What does man love more than life, hate more than death or mortal strife; that which contented men desire; the poor have, the rich require; the miser spends, the spendthrift saves, & all men carry khổng lồ their graves?

Chắc hẳn người nào cũng đã từng tham gia hồ hết trò nghịch câu đố vui, nhưng việc đố vui bởi tiếng Anh thì bao gồm gì biệt lập so cùng với bình thường? dưới đây hãy cùng chưng sĩ IELTS mày mò qua số đông câu đố mẹo tiếng Anh dễ dàng có đáp án nhé để xem gồm gì thú vui nhé!

1. Câu đố giờ đồng hồ Anh là gì?

Câu đố giờ Anh (Riddles) là đầy đủ câu hỏi, đố mẹo dùng để thử thách sự phát âm biết và khai thác kiến thức của người được hỏi. Phần nhiều câu đố vui bằng tiếng Anh ko chỉ giúp bạn có những khoảng thời gian ngắn thư giãn nhưng mà còn thông qua đó rất có thể rèn luyện kỹ năng, bổ sung cập nhật thêm những kiến thức còn thiếu hụt về tiếng Anh.


*
Câu đố vui tiếng Anh đơn giản dễ dàng có giải đáp

Đặc biệt, so với những em nhỏ. Câu iq tiếng Anh sẽ giúp các nhỏ xíu cảm thấy hứng thú học tập tập, giúp cách tân và phát triển tư duy cùng não bộ để rất có thể nhanh nệm suy luận đưa ra câu trả lời, chất vấn được hiệu quả ngay.


NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM ngay lập tức 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
vui miệng nhập tên của công ty
Số điện thoại của doanh nghiệp không đúng
Địa chỉ e-mail bạn nhập không đúng
Đặt hứa
× Đăng ký thành công

Đăng ký thành công. Shop chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

Để gặp tư vấn viên phấn kích click TẠI ĐÂY.


2. Hầu hết câu đố mẹo tiếng Anh dễ dàng có đáp án

Cùng đáp án những câu hỏi đố vui tiếng anh tiếp sau đây nhé:

Câu 1. Who always drives his customers away?

Đáp án: A taxi-driver

Câu 2. What is the longest word in the English language?

Đáp án: Smiles, because there is a mile between the beginning & the over of it.

Câu 3. Why is the letter E so important?

Đáp án: Because it is the beginning of everything

Câu 4. What is higher without a head than with ahead?

Đáp án: A pillow

Câu 5. Where can you always find the money?

Đáp án: In the dictionary

Câu 6. What has ears but can not hear?

Đáp án: Corn (an ear of com: 1 bắp ngô)

Câu 7. What has a head and a foot but nobody?

Đáp án: Bed

Câu 8. Who works only one day in a year but never gets fired?

Đáp án: Santa Claus

Câu 9. What has arms but can not hug?

Đáp án: Armchair

Câu 10. What has a face and two hands but no arms, legs or head?

Đáp án: A shirt

Câu 11. What month vày soldiers hate?

Đáp án: March

Câu 12. What clothing is always sad?

Đáp án: xanh jeans

Câu 13. Why are dogs afraid to lớn sunbathe?

Đáp án: They don’t want khổng lồ be hot-dogs.

Câu 14. What makes opening piano so hard?

Đáp án: All the keys are inside.
*
Câu đố mẹo tiếng anh đơn giản và dễ dàng có đáp án

3. Tổng hợp đông đảo câu đố mẹo tiếng Anh dễ dàng và đơn giản có lời giải cho trẻ em em

Những thắc mắc đố giờ đồng hồ Anh vui đơn giản dễ dàng sẽ góp các nhỏ nhắn vừa vui chơi giải trí vừa học tập, rèn luyện năng lực tư duy và bổ sung thêm vốn từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh mang đến mình. Câu iq tiếng Anh đơn giản và dễ dàng có đáp án bắt buộc được thầy cô với bậc phụ huynh liên tiếp sử dụng để nghịch cùng trẻ, kích say đắm sự ham học hỏi trong trẻ. Sau đó là những câu đố vui tiếng Anh đơn giản có đáp án rất có thể sử dụng đến bé:


Câu đố mẹo tiếng Anh đơn giản có đáp án
Các câu chúc mừng sinh nhật bởi tiếng anh

Câu đố vui tiếng Anh dễ dàng có giải đáp cho trẻ nhỏ về đụng vật

1. When is it bad luck to lớn meet a white cat? (Gặp mèo trắng khi nào là xui xẻo?)

Đáp án: When you”re the mouse. (Khi bạn là 1 con chuột)

2. I’ve four legs. I live in Africa. I’m big & gray. I live in the river. (Tôi bao gồm bốn chân, sống làm việc châu Phi, to béo và màu sắc xám, sống nghỉ ngơi sông, hồ)

Đáp án: I’m a hippo. (Tôi là hà mã)

3. I’m a large mammal. I live in the woods. I’ve fur. I stand up and growl when I’m angry. (Tôi là một loài động vật hoang dã có vú to lớn lớn, sống trong rừng, có không ít lông. Khi giận dữ tôi sẽ vực dậy và gầm gừ)

-Đáp án: I’m a bear. (Tôi là gấu)

4. I hiss. I can be poisonous. I’m long. I have a forked tongue. (Tôi gồm độc. Tôi lâu năm ngoằng và có một dòng lưỡi ngã đôi)

Đáp án: I’m a snake. (Tôi là rắn)

5. I eat vegetables. I can run fast. I can be a pet. I’ve long ears. (Tôi ăn uống cỏ. Tôi chạy nhanh. Tôi có thể là thú cưng. Tôi gồm tai dài)

Đáp án: I’m a rabbit. (Tôi là thỏ)

6. I can swim and dive. I’ve two legs. I’ve wings. I quack. (Tôi rất có thể bơi với lặn. Tôi có cánh với hai chân. Tôi kêu cạp cạp)

Đáp án: I’m a duck. (Tôi là vịt)

7. I eat insects. I live in the pond. I can hop. I’m green. (Tôi ăn côn trùng. Tôi sống sinh sống ao, hồ. Tôi greed color và có thể bật nhảy)

Đáp án: I’m a frog. (Tôi là ếch)

8. If I sit down I’m high; if I stand up I’m low. (Nếu tôi ngồi thì tôi cao, giả dụ tôi đứng dậy thì tôi thấp)

Đáp án: I’m a dog. (Tôi là chó)

9. I’ve four legs. You can ride me. I’ve tusks. I have a long nose. (Tôi bao gồm bốn chân. Bạn có thể cưỡi tôi. Tôi bao gồm ngà và dòng mũi dài)

Đáp án: I’m an elephant. (Tôi là voi)

10. I eat other animals. I have a big mouth. I’m green. I can live either in the water or on land. (Tôi nạp năng lượng thịt phần đa loài động vật hoang dã khác. Tôi có miệng rộng. Tôi màu xanh. Tôi sinh sống ở bên dưới nước lẫn bên trên cạn)

Đáp án: I’m a crocodile. (Tôi là cá sấu)

Đáp án: Nest – Tổ chim

11. I’m small. I can be scary. I’ve eight legs. I spin the web. (Tôi tuy nhỏ tuổi bé nhưng mà đáng sợ. Tôi gồm tám chân. Tôi tạo thành mạng lưới)

Đáp án: I’m a spider. (Tôi là nhện)

12. I live in Africa. I’m yellow & brown. I eat leaves. I have a long neck. (Tôi sống nghỉ ngơi châu Phi. Tôi gồm màu vàng và màu nâu. Tôi gồm cổ dài để hoàn toàn có thể ăn lá cây)

Đáp án: I’m a giraffe. (Tôi là hươu cao cổ)

13. I swim in a lake. While asleep & awake. My name rhymes with dish. (Tôi tập bơi trong vũng nước vừa ngủ vừa thức. Thương hiệu tôi đi kèm theo với nhiều món ăn)

Đáp án: I’m a fish. (Tôi là cá)

14. What is a rabbit’s favorite dance style? (Điệu nhảy ưa thích của chú thỏ là gì?)

Đáp án: HIP HOP! (hop: nhảy nhảy)

15. What creature has two eyes in front & many more behind? (Con đồ gia dụng nào gồm hai mắt phía trước và có không ít mắt phái sau?)

Đáp án: A peacock. (Con công)


Câu đố mẹo tiếng Anh đơn giản có lời giải

Câu đố mẹo tiếng Anh đơn giản có câu trả lời cho trẻ nhỏ về trái đất xung quanh

1. What has many teeth, but can’t bite? (Cái gì có khá nhiều răng nhưng bắt buộc cắn được?)

Đáp án: A comb (“Răng” lược)

2. What has lớn be broken before you can use it? (Cái gì đề xuất bị tan vỡ mới hoàn toàn có thể sử dụng?)

Đáp án: An egg (Một trái trứng)

3. The more of this there is, the less you see. What is it? (Cái gì càng nhiều thì họ càng cực nhọc nhìn thấy?)

Đáp án: Darkness (Bóng tối)

4. I’m tall when I’m young, & I’m short when I’m old. What am I? (Nhỏ thì cao, bự thì thấp. Tôi là gì?)

Đáp án: A candle (Một cây nến)

5. The one who has it does not keep it. It is large and small. It is any shape. What is it? (Người gồm nó ko thể sở hữu nó với nó rất có thể ở bất kỳ hình dạng nào. Đó là gì?)

Đáp án: A gift (Một món quà)

6. What month of the year has 28 days? (Tháng nào tất cả 28 ngày?)

Đáp án: All of them (Tháng nào cũng có thể có 28 ngày)

7. What can’t talk but will reply when spoken to? (Cái gì tất yêu nói tuy nhiên sẽ vấn đáp khi được hỏi?)

Đáp án: An echo (Tiếng vang)

8. David’s parents have three sons: Snap, Crackle, và what’s the name of the third son? (Cha bà bầu của David gồm 3 fan con: Snap, Crackle,… thương hiệu của người con thứ cha là gì?)

Đáp án: David.

9. I follow you all the time and copy your every move, but you can’t touch me or catch me. What am I? (Tôi theo sau bạn mọi dịp và coppy mọi cử cồn của bạn, nhưng bạn không thể va hay bắt được tôi. Tôi là gì?)

Đáp án: Your shadow (Cái nhẵn của bạn)

Đáp án: 5 kids are bare feet

10. What has many keys but can’t open a single lock? (Cái gì có khá nhiều chìa khóa nhưng tất yêu mở ngẫu nhiên một ổ khóa nào?

Đáp án: A piano (key: phím bầy piano)

11. What invention lets you look right through a wall? (Phát minh nào giúp họ nhìn xuyên một bức tường?)

Đáp án: A window (Cửa sổ)

12. If you’re running in a race & you pass the person in second place, what place are you in? (Bạn vượt qua fan thứ nhị tronng một cuộc chạy đua thì các bạn sẽ ở địa chỉ thứ mấy?)

Đáp án: Second place (Vị trí trang bị hai)

13. What has a thumb và four fingers, but is not a hand? (Cái gì gồm ngón loại và tư ngón tay mà lại không phải là một trong những bàn tay?)

Đáp án: A glove (Cái bao tay)

14. The more you dry yourself with me the more I get wet. What am I? (Bạn càng khô thì tôi càng ướt. Tôi là gì?)

Đáp án: A towel (Cái khăn tắm)

15. I make two people out of one. What am I? (Từ một người tôi hoàn toàn có thể tạo ra nhì người. Tôi là gì?)

Đáp án: A mirror (Cái gương)

16. What is full of holes but still holds water? (Cái gì đầy lỗ cơ mà vẫn giữ lại được nước?)

Đáp án: A sponge (Bọt biển)

17. I am hollow, I die if you cảm ứng me. What am I? (Tôi trống rỗng cùng tôi sẽ biến mất khi các bạn chạm vào tôi. Tôi là gì?)

Đáp án: A bubble! (Bong bóng)

18. What has a neck but no head? (Cái gì có cổ mà không có đầu?)

Đáp án: A shirt (Cái áo)

19. What has legs, but doesn’t walk? (Cái gì có chân nhưng cần yếu đi được?)

Đáp án: A table (Cái bàn)

20. I địa chỉ lots of flavors and have many layers, but if you get too close I’ll make you cry. What am I? (Tôi tiếp tế món ăn nhiều mùi vị và tôi có rất nhiều lớp, nhưng nếu khách hàng đến quá ngay sát tôi đã làm chúng ta phải khóc. Tôi là gì?)

Đáp án: An onion (củ hành)

Đáp án: The shadow


Câu iq tiếng Anh đơn giản và dễ dàng có lời giải

Có thể các bạn quan tâm:

Tên tiếng Anh hay đến nam

Câu đố vui tiếng Anh dễ dàng có đáp án cho trẻ em về bảng chữ cái

1. What word contains all of the 26 letters?

Đáp án: Alphabet.

2. What comes twice in a moment, once in a minute và never in a hundred years?

Đáp án: Letter “M”

3. What letter of the alphabet is an insect?

Đáp án: B (bee).

4. What letter is a part of the head?

Đáp án: I (eye).

5. What letter is a drink?

Đáp án: T (tea).

6. What letter contains the most water in the world?

Đáp án: C (sea).

Đáp án: B

7. What letter is a vegetable?

Đáp án: phường (pea).

8. What letter is an exclamation?

Đáp án: O (oh!).

9. What letter is a European bird?

Đáp án: J (Jay).

10. What letter is looking for causes?

Đáp án: Y (why).

11. What four letters frighten a thief?

Đáp án: O.I.C.U (Oh I see you!).

12. Why is the letter “T” lượt thích an island?

Đáp án: Because it is in the middle of water.

13. Which is the loudest vowel?

Đáp án: The letter “I”. It is always in the midst of noise.

14. What way are the letter “A” & “noon” alike?

Đáp án: Both of them are in the middle of the “day”.

15. What relatives are dependent on “you”?

Đáp án: Aunt, uncle, cousin. They all need “U”.

Đáp án: Those that come after T

16. Forward I am heavy, but backward I am not. What am I?

Đáp án: The word Ton.

17. I am a letter at the end of a country’s name. If you take me away, the word becomes a body part. Who am I?

Đáp án: The letter ‘a’ in China. (chin nghĩa là cái cằm)

18. I am a letter. I can turn your story into a building. Who am I?

Đáp án: The letter “e”. We get storey when we địa chỉ ‘e’ lớn story. (storey tức thị tầng lầu).

Xem thêm: Bài Kiểm Tra Trình Độ Tiếng Anh Online Miễn Phí, 5 Trang Web Kiểm Tra Trình Độ Tiếng Anh Miễn Phí

Bác sĩ IELTS hi vọng với rộng 100 câu đố tiếng anh trên hoàn toàn có thể giúp các bậc phụ huynh, giáo viên bao gồm thêm những tài nguyên iq cùng các em, giúp các em gồm thêm các kiến thức có lợi và thú vị.