Câu thụ động -PASSIVE VOICE là 1 phần kiến thức ngữ pháp đặc biệt quan trọng mà chúng ta cần nắm rõ khi lao vào ôn luyện đến kỳ thi IELTS của mình. Vị thế, hãy ôn luyện và vận dụng câu bị động đúng mực nhé.

Bạn đang xem: Cấu trúc câu bị động trong tiếng anh

Bài học tập hôm nay, bọn họ sẽ cùng tìm hiểu về câu tiêu cực với kết cấu câu, cách áp dụng theo các thì và bài bác tập thực hành thực tế dưới đây.

Câu tiêu cực là gì?

Câu thụ động là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng người sử dụng chịu ảnh hưởng của hành động hơn là hành vi đó. Theo mỗi thì áp dụng thì cấu trúc của câu bị động cũng biến đổi theo.

Cùng xem cụ thể qua đoạn clip sau:

kết cấu câu bị động

Công thức tổng quát

Câu bị động hoàn toàn có thể được biến hóa từ câu chủ động có chứa ngoại rượu cồn từ, có nghĩa là phải tất cả một đối tượng người tiêu dùng bị nhà thể tác động ảnh hưởng lên. Lúc đó, ta đổi đồ dùng thể bị ảnh hưởng lên cai quản ngữ, còn chủ thể tiến hành hành động rất có thể được nói đến hoặc không.

S + (aux)+ be + V3 + (by + n)

Câu bị động được sử dụng trong trường hợp người nói muốn nhấn mạnh vấn đề vật thể bị tác động.

Cấu trúc câu bị động sống dạng thì như thế nào thì phân chia tobe theo thì đó mà các bạn cùng mày mò dưới đây.

Nếu câu tất cả động từ cùng hai tân ngữ thì muốn nhấn mạnh tân ngữ nào thì hay sẽ cần sử dụng tân ngữ đó gửi thành chủ ngữ bị động. Trong trường hợp chung, tân ngữ được lựa chọn là tân ngữ gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book khổng lồ him = He was given a book (by me).

Tuy nhiên, các bạn cần để ý 2 điểm sau:

1. Ví như S - công ty ngữ trong câu dữ thế chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => thì không cần đưa vào câu bị động

Ví dụ:Theystole my motorbike last night. (Bọn chúnglấy trộm xe máy của tôi đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe lắp thêm của tôi đã bị lấy trộm đêm qua.)

2. Nếu là fan hoặc vật

➤ Trực tiếp khiến ra hành vi thì cần sử dụng chuyển sang bị động sẽ sử dụng "by"

E.g: She is making a cake =>A cake is being made by her.

➤ gián tiếp khiến ra hành động thì dùng "with"

E.g:A door is opened with a key

Câu bị động thì hiện tại đơn

Present simple

(Hiện trên đơn)

S + am/is/are (not) + V3

e.g.:

Active:The documentary doesn’t properly address global warming.

Passive:Global warming isn’t properly addressed in the documentary.

Bị đụng thì hiện tại tiếp diễn

Present continuous

(Hiện trên tiếp diễn)

S + am/is/are (not) + being + V3

e.g.:

Active: Paper bags are replacing plastic bags.

Passive: Plastic bags are being replaced by paper bags.

Bị động bây giờ hoàn thành

Present perfect

(Hiện tại hoàn thành)

S + has/have (not) + been + V3

e.g.:

Active: Some countries have replaced teachers by robots in the classrooms

Passive: Robots have been used in some countries to lớn replace teachers in the classrooms.

Bị động quá khứ đơn

Past simple

(Quá khứ đơn)

S + were/ was (not) + V3

e.g.:

Active: Over 200 people built this castle in 1983.

Passive: This castle was built by over 200 people in 1983.

Bị động thì thừa khứ tiếp diễn

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

S + were/ was (not) + being + V3

e.g.:

Active: The mechanic was fixing my oto yesterday afternoon.

Passive: My oto was being fixed by the mechanic yesterday afternoon.

Bị rượu cồn quá khứ hoàn thành

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

S + had (not) + been + V3

e.g.:

Active: They had moved the table lớn the living room before you arrived.

Passive: The table had been moved to lớn the living room before you arrived.

Bị đụng tương lai đơn

Future simple

(Tương lai đơn)

S + will (not) be + V3

e.g.:

Active: The Congress will review the new policy.

Passive: The new policy will be reviewed by the Congress.

Bị hễ động từ khuyết thiếu

Modal verbs

(must, may, might, can, could, will, would, should, used to, have to, need to)

S + modal verb + be + V3

e.g.:

Active: The authority should practice the new law immediately.

Passive: The new law should be practiced immediately.

Bị động cấu tạo khác

Cấu trúc

Cấu trúc

“be going to”

S + is/are (not) + going khổng lồ be + V3

e.g.:

Active: Santa Claus is going to lớn give nice children Christmas presents tonight.

Passive: Nice children are going to be given Christmas presents by Santa Claus tonight.

Reporting verbs(tường thuật)

(agree, announce, argue, believe, claim, disclose, expect, hope, know, predict, report, say, suggest, think, understand)

It is + V3 + that + clause

e.g.:

Active: Many people expect that Hillary will become the new president.

Passive: It is expected that Hillary will become the new president.

Bài tập bao gồm đáp án

Exercise 1: Chuyển những câu sau sang trọng thể bị động.

The waiter brings me this dish.………………………………………………………………………………………………Our friends send these postcards khổng lồ us.………………………………………………………………………………………………Their grandmother told them this story when they visited her last week.………………………………………………………………………………………………Tim ordered this train ticket for his mother.………………………………………………………………………………………………She showed her ticket lớn the airline agent.………………………………………………………………………………………………Jim baked this cake yesterday.………………………………………………………………………………………………They are going khổng lồ buy a new apartment next year.………………………………………………………………………………………………The siêu thị assistant handed these boxes to the customer.………………………………………………………………………………………………The board awarded the first prize to the reporter.………………………………………………………………………………………………Have you sent the Christmas cards khổng lồ your family?………………………………………………………………………………………………The committee appointed Alice secretary for the meeting.………………………………………………………………………………………………Tom will give Anna a ride khổng lồ school tomorrow.………………………………………………………………………………………………They keep this room tidy all the time.………………………………………………………………………………………………We gave Ann some bananas and some flowers.………………………………………………………………………………………………They moved the fridge into the living room.………………………………………………………………………………………………

Exercise 2. Mang lại dạng đúng của những động từ dưới đây (có thể là chủ động hoặc bị động) để tạo nên thành một bài IELTS Writing Task 1 trả chỉnh.

The first diagram (1-illustrate) …………………… the process of cement manufacture, và the second diagram (2-show) …………………… the materials that go into the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the input đầu vào of raw materials và ending with bags of the finished product. Khổng lồ produce concrete, four different materials (3-mix) …………………… together.

At the first stage in the production of cement, limestone and clay (4-crush) …………………… to form a powder. This powder (5- then/ mix) …………………… before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind) ……………………, & cement (7-produce) ……………………. Finally, the cement (8-package) …………………… in large bags.

Cement is one of the four raw materials that (9-use) …………………… in the production of concrete, along with gravel, sand and water. Lớn be exact, concrete (10-consist) …………………… of một nửa gravel, 25% sand, 15% cement and 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer.

Exercise 3. Cho dạng đúng củatừ trong ngoặc.

1. The war ……………………………….. Next week.(DECLARE)

2. Your homework ……………………………….. By tomorrow afternoon.(MUST FINISH)

3. That house ………………………………... Since I was a child. (NOT PAINT)

4. Smoking ……………………………….. In this khách sạn (NOT ALLOW)

5. After all the flights …………………………., the tourists checked in at the airport hotel. (CANCEL)

6. The oto ……………………..…. For over a week. (NOT WASH)

7. He ………………………. A new contract last year. (GIVE)

8. This song ………………………………..by the Beatles in 1967. (WRITE)

9. The earth …………………………… if we try hard enough to bởi vì something (CAN SAVE)

10. The new bridge ……………………………….. At the moment. (BUILD)

ĐÁP ÁN

Exercise 1.

1. This dish is brought to lớn me by the waiter.

2. These postcards are sent lớn us by our friends.

3. They were told this story by their grandmother when they visited her last week.

4. This train ticket was ordered for Tom’s mother by him.

5. Her ticket was shown lớn the airline agent by her.

6. This cake was baked by Jim yesterday.

7. A new apartment is going to lớn be bought next year.

8. The customer was handed these boxes by the cửa hàng assistant.

9. The first prize was awarded to lớn the reporter by the board.

10. Have the Christmas cards been sent to your family?

11. Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.

12. Anna will be given a ride to school by Tom tomorrow.

13. This room is kept tidy all the time.

14. Ann was given some bananas & some flowers (by us).

15. The fridge was moved into the living room.

Exercise 2.

1. Illustrates

2. Shows

3. Are mixed

4. Are crushed

5. Is then mixed

6. Is ground

7. Is produced

8. Is packaged

9. Are used

10. Consists

Exercise 3.

1. Will be declared

2. Must be finished

3. Hasn’t been painted

4. Is not allowed

5. Had been canceled

6. Hasn’t been washed

7. Was given

8. Was written

9. Can be saved

10. Are being built

Trên đấy là bài học về câu bị động - ngữ pháp quan trọng trong IELTS. Các bạn hãy chú ý học và thực hành để nắm vững dạng câu này nhé! nếu như còn bất cứ thắc mắc nào thì nên cmt ngay tiếp sau đây để IELTS Fighter lời giải nhé!

Câu thụ động – Passive voice trong giờ đồng hồ Anh là một kiến thức ngữ pháp vô cùng quan trọng đặc biệt bạn bắt buộc nắm chắc để có thể đoạt được được band điểm IELTS 4.0 – 6.0. Vậy câu tiêu cực là gì, phương pháp chuyển câu chủ động sang câu bị động như vậy nào? Hãy cùng tcnducpho.edu.vn đi tìm hiểu cụ thể dưới phía trên nhé!

*
Kiến thức về câu thụ động (Passive Voice) trong giờ Anh không thiếu thốn nhất!

I. Câu thụ động là gì?

Câu thụ động (Passive voice) là câu được sử dụng khi bạn có nhu cầu nhấn khỏe mạnh đến đối tượng nào đó chịu ảnh hưởng của hành vi hơn là bản thân của hành vi đó. Thì của động từ ở trong câu bị động đề xuất tuân thủ đúng mực theo thì của đụng từ ngơi nghỉ trong câu chủ động. Bên cạnh ra chúng ta có thể tham khảo bảng dưới đây để đọc câu thụ động là gì với câu chủ động là gì nhé:

Câu chủ động (Active Voice)Câu bị động (Passive Voice)
Chủ ngữ là người/ thiết bị thực hiện hành vi (ai làm cho gì)Chủ ngữ là người/ vật chịu sự tác động của hành động (ai bị/ được thiết kế gì)

Để giúp chúng ta tcnducpho.edu.vnpies nắm rõ về câu bị động trong giờ đồng hồ Anh, dưới đó là ví dụ về câu tiêu cực được trích dẫn từ khóa huấn luyện và đào tạo Từ vựng – ngữ pháp – phát âm toàn diện, hãy đọc hình ảnh dưới đây nhé:

Active voice: I deliver the letters in the morning ➡ Passive voice: The letters are delivered in the morning.Active voice: I empty the rubbish bins once a week ➡ Passive voice: The rubbish bins are emptied once a week.
*
Ví dụ về câu thụ động trong giờ đồng hồ Anh

II. Cách làm câu bị động

Cấu trúc lõi của câu bị động:

S + be + V3/Ved + (by + doer) + (…)

Trong đó:

S ➡ chủ ngữ trong câu, đối tượng (người/ vật,…) bị tác động bởi hành vi nào đó.be + V3/ Ved ➡ từ bỏ “be” rất có thể sẽ biến hóa tùy theo thì được sử dụng trong câu nhà động.V3/ Ved ➡ rượu cồn từ luôn được giữ nguyên dạng, thứ biến hóa theo thì trong kết cấu này là hễ từ “be” mặt trên.(by + doer) ➡ “by” trong tiếng Anh có nghĩa là “bởi”, từ bỏ này dùng làm giới thiệu/ đề cập đến đối tượng người dùng thực hiện hành vi trong câu lép vế “by”.“doer” ➡ chỉ đối tượng thực hiện hành vi trong câu.“by doer” ➡ cụm từ được để trong vết (…) vì trong vô số nhiều trường thích hợp phần này không cần thiết và bạn cũng có thể lược bỏ.+ (…) ➡các tin tức về địa điểm/ thời gian mà tại kia S trong câu vẫn chịu tác động ảnh hưởng của hành động. Đây là phần ko bắt buộc, tùy theo trường hợp sẽ sở hữu được hoặc không.

Để giúp các bạn tcnducpho.edu.vnpies có thể hiểu rõ, nhớ đúng đắn và thực hành đúng mực khi làm bài xích tập đưa từ câu dữ thế chủ động sang câu tiêu cực trong tiếng Anh thì thầy cô làm việc tcnducpho.edu.vn gợi ý cho bạn một biện pháp chuyển, bí quyết câu bị động vô cùng dễ dàng và đơn giản như ở hình ảnh bên dưới mà chúng ta không cần nhớ nhiều hàng loạt công thức đưa mà những thầy cô bên trên trường giỏi dạy.

III. Bí quyết dùng câu bị động

Có 2 giải pháp dùng câu thụ động trong giờ Anh. Cụ thể sau đây:

Cách 1: lúc muốn nhấn mạnh người/ vật chịu sự tác động của hành động. Ví dụ: A lot of money was stolen in the robbery. Cách 2: khi không biết ai/ cái gì thực hiện hành vi hoặc điều nào đó cũng không quan trọng (unknown/ unimportant)

Lưu ý: nếu như muốn đề cập tới cửa hàng thực hiện hành vi thì thêm “by + sb/sth (bởi ai/ cái gì). Ví dụ: A lot of money was stolen by two men in the robbery.

II. Cách chuyển câu chủ động sang câu thụ động trong giờ đồng hồ Anh

Các bước chuyển câu dữ thế chủ động sang câu thụ động trong tiếng Anh:

Bước 1: xác minh tân ngữ vào câu dữ thế chủ động ➡ gửi tân ngữ thành công ty ngữ của câu bị động.Bước 2: xác minh thì (tense) được sử dụng trong câu dữ thế chủ động ➡ chuyển động từ của câu kia về thể bị độngBước 3: trở thành chủ ngữ vào câu dữ thế chủ động thành tân ngữ trong câu bị động, thêm “by” phía trước. Lưu giữ ý, so với những công ty ngữ không khẳng định trong câu, chúng ta có thể bỏ qua chúng, lấy ví dụ như như: by them, by people,….

*

Dễ dàng hơn, chúng ta cũng có thể lưu ngay lập tức bảng bí quyết chuyển câu bị động từ câu công ty động của những thì trong tiếng Anh:

Thì giờ Anh (Tense)Cấu trúc câu chủ động (Active)Cấu trúc câu tiêu cực (Passive voice)
Hiện trên đơnS + V(s/es) + OS + am/is/are + P2
Hiện tại tiếp diễnS + am/is/are + V-ing + OS + am/is/are + being + P2
Hiện tại trả thànhS + have/has + P2 + OS + have/has + been + P2
Hiện tại trả thành tiếp diễnS + have/has + been + V-ing + OS + have/ has been being + P2
Quá khứ đơnS + V(ed/Ps) + OS + was/were + P2
Quá khứ tiếp diễnS + was/were + V-ing + OS + was/were + being + P2
Quá khứ hoàn thànhS + had + P2 + OS + had + been + P2
Quá khứ chấm dứt tiếp diễnS + hadn’t + been + V-ing + OS + had been being + P2
Tương lai đơnS + will + V-infi + OS + will + be + P2
Tương lai trả thànhS + will + have + P2 + OS + will + have + been + P2
Tương lai gầnS + am/is/are going lớn + V-infi + OS + am/is/are going khổng lồ + be + P2
Tương lai hoàn thành tiếp diễnS + will + have + been + V-ing + OS + will have been being + P2
Động từ bỏ khuyết thiếuS + ĐTKT + V-infi + OS + ĐTKT + be + P2

Một số xem xét khi chuyển câu thụ động trong giờ đồng hồ Anh:

Nội đụng từ trong giờ Anh – động từ không yêu cầu tất cả tân ngữ sẽ không được sử dụng ở trong câu thụ động Ví dụ: His mother’s leg hurts.Khi nhà ngữ vào một câu làm sao đó phụ trách chính của hành động cũng không gửi thành câu bị động. Ví dụ: Canada takes charge.Trong trường đúng theo nào đó, cụm từ “to be/to get + P2” không mang nghĩa thụ động trong giờ Anh cơ mà mang nghĩa: nói tới trạng thái, trường hợp mà nhà ngữ trong câu đang gặp gỡ phải/ nói đến việc nhà ngữ tự làm gì đó.Luôn nhớ rằng, phần nhiều sự đổi khác về thì với thể trong câu tiêu cực đều nhằm mục đích vào động từ to lớn be, còn phân tự 2 sẽ tiến hành giữ nguyên.

Xem thêm: 100 Câu Tiếng Anh Thông Dụng Nhất, Học Nhanh 100 Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Thông Dụng

III. Bài tập chuyển câu chủ động sang câu bị động

Exercise 1: Nối các câu tương ứng

The photos have been taken in AfricaThey take the photos in Africa 
The photos were being taken in AfricaThey have taken the photos in Africa
The photos had been taken in AfricaThey took the photos in Africa
The photos were taken in AfricaThey had taken the photos in Africa
The photos are taken in AfricaThey were taking the photos in Africa
The photos will be taken in AfricaThey will take the photos in Africa
The photos will have been taken in AfricaThey will have taken the photos in Africa

Exercise 2: kết thúc các câu sau với dạng đúng của từ mang lại sẵn

It was a lovely surprise to ___________ (fnd) that all the washing-up ___________ (do) while I was asleep.The souvenirs ___________ (make) by children from the local school last month!I didn’t come to lớn this các buổi party in order ___________ (make) a fool of!The votes ___________ (count) right now & we should ___________ (know) the result before midnight.As he ___________ (sack) from his previous job, he ___________ (find) it hard to lớn get another.Susan has her mother ___________ (cook) dinner everyday.After 10 years of growing her hair, my sister finally has her hair ___________. (cut)

70+ BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG tệp tin PDF

IV. Lời Kết

Trên đấy là tất tần tật kiến thức ngữ pháp về câu chủ động (passive voice) trong giờ Anh. Hy vọng rằng những share của tcnducpho.edu.vn đang vô cùng hữu dụng đối với các bạn. Hình như nếu bạn muốn hiểu thêm về kiến thức ngữ pháp này hãy lựa chọn ngay cho chính mình 1 lộ trình tiếng anh phù hợp với mục tiêu của các bạn nhé.