Theo Pháp luật Việt Nam, khi muốn ủy quyền cho ai đó đại diện hay làm gì cho mình thì văn bản pháp lý là giấy ủy quyền buộc phải có. Trong trường hợp làm việc với người nước ngoài, bạn phải sử dụng giấy ủy quyền tiếng Anh (song ngữ) để cả hai bên có thể hiểu được các nội dung ủy quyền. Dưới đây, Step Up sẽ cập nhật mẫu giấy ủy quyền tiếng Anh mới nhất 2020 kèm theo mẫu giấy ủy quyền song ngữ. Hãy tham khảo nhé!


1. Giấy ủy quyền tiếng Anh là gì?

Giấy ủy quyền tiếng Anh (Power Of Attorney) là văn bản pháp lý được sử dụng trong trường hợp giao dịch giữa hai hay nhiều cá nhân, mà trong đó có ít nhất một bên là người nước ngoài và ngôn ngữ sử dụng là Tiếng Anh. 

*

Article 3: Other terms

Parties confirm to understand clearly about the rights,the obligations and benefits of each other, and the legal consequences of such written authorization. Parties have been read, understood clearly and accepted all the terms hereof, and finally signed in such document. Such authorization document will be in full force from the official assigned date.

Bạn đang xem: Mẫu giấy ủy quyền bằng tiếng anh

 

Ho Chi Minh City, ________________ 20…..

 

Principal Attorney

 


3. Mẫu giấy ủy quyền tiếng Anh bản song ngữ

Ngoài mẫu giấy ủy quyền tiếng Anh một ngôn ngữ Anh như trên, còn có mẫu giấy ủy quyền tiếng Anh bản song ngữ. Đây là mẫu giấy được viết bằng ngôn ngữ đan xen lẫn nhau là tiếng Việt Và Tiếng Anh.

GIẤY ỦY QUYỀN / LETTER OF AUTHORIZATION

V/v giao, nhận chứng từ / Delivering and receiving payment document

Hồ Chí Minh, dated ………………………

– Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005.

 Pursuant to the Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam issued on 2005

– Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.

Pursuant to current Laws.

I/ Bên ủy quyền (Bên A)/ Mandator (hereinafter referred to as “Party A”)

Họ và tên khách hàng / Full Name of Customer :………………………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu/ ID No./Passport Number: …………………………………………………

Ngày cấp/ Dated: ……………………………..Nơi cấp/ Issued at: ……………………………….

Địa chỉ/ Address: …………………………………………………………………………………..

Điện thoại/ Telephone Number: ………..………………………………………………………….

II/ Bên được ủy quyền (Bên B)/ Authorized Party (hereinafter referred to as “Party B”):

CÔNG TY/ Company ……………………………………………

Người đại diện / Representative: …………………………………………………………………………..

Chức vụ / Position: …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ/ Address:……………………………………………………………………………………

Điện thoại/ Phone Number:…………………………………………………………………………

Số Fax/ Fax Number:………………………………………………………………………………

III/ Nội dung ủy quyền/ Content of Authorization:

– Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện việc giao, nhận các giấy tờ thanh toán giao dịch liên quan đến các tài khoản tiền gửi của bên A mở tại các Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. / Party A authorizes Party B to deliver and receive all payment documents related to Party A’s accounts opened at all branches of the Bank for Investment and Development of Vietnam JSC (BIDV).

– Bên B được ủy quyền lại cho các nhân viên của bên B để thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên. / Party B’s staffs are allowed to conduct above authorization contents.

– Bên B có trách nhiệm thông báo danh sách các nhân viên thực hiện nội dung trên cho Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nam Kỳ Khởi Nghĩa. / Party B has to inform BIDV – Nam Ky Khoi Nghia branch of specific staffs to conduct above authorization contents.

IV/ Thời hạn ủy quyền/ Period of Authorization:

– Giấy ủy quyền này không hủy ngang và có hiệu lực từ ngày ký đến ngày đăng ký lại. / This Authorization is irrevocable and effective as from the signing date to the date of re-registration.

– Giấy ủy quyền này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ một bản có hiệu lực như nhau. Trong trường hợp có sự hiểu không đồng nhất giữa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thì tiếng Việt được ưu tiên. / This Authorization shall be made into two (02) copies. Each party keeps one (01) copy of equal validity. In case of having any conflict between Vietnamese and English language, Vietnamese shall be prevailed.

Bên ủy quyền Bên được ủy quyền

The Mandator For and on Behalf of the Authorized Party

 

Xác nhận của Phòng GDKHCN/Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Confirmation of Individual Service Division or the relevant departments 


4. Một số lưu ý khi sử dụng giấy ủy quyền tiếng Anh

Giấy ủy quyền tiếng Anh là văn bản pháp lý chứng nhận giao dịch của hai bên và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, vì vậy cần đòi hỏi tính chính xác và chuyên nghiệp. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng giấy ủy quyền tiếng Anh giúp bạn soạn giấy “chuẩn không cần chỉnh” nhé:

Như vậy, Step Up đã giới thiệu tới các bạn mẫu giấy uỷ quyền tiếng Anh mới nhất kèm theo bản song ngữ Việt – Anh. Hy vọng bài viết sẽ hỗ trợ bạn hiểu hơn về giấy uỷ quyền tiếng Anh và viết một cách chính xác. Nếu bạn còn thắc mắc gì hãy bình luận bên dưới, Step Up sẽ giúp bạn giải đáp sớm nhất!

*

Việc ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân thay mặt đại diện thực hiện một hoặc một số giao dịch dân sự là rất cần thiết và phổ biến trong giai đoạn hiện nay. Trong bài viết này, ACC sẽ cung cấp Mẫu giấy ủy quyền song ngữ (Cập nhật 2022) nhằm giúp bạn đọc tham khảo và có thể áp dụng trong thực tế

1. Khái niệm giấy ủy quyền 

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền được coi là một hình thức ủy quyền theo Bộ Luật Dân sự Việt Nam, mà tùy theo hoàn cảnh, có thể là bắt buộc phải có để người được ủy quyền có đủ thẩm quyền đại diện cho người ủy quyền. Đa số các trường hợp được ủy quyền bằng giấy ủy quyền đều đòi hỏi phải được công chứng, chứng thực hoặc có con dấu của pháp nhân (nếu là ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân).

Người được ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc và hưởng các quyền trong phạm vi quy định của giấy ủy quyền. Trong trường hợp người được ủy quyền có hành vi vượt quá phạm vi đó thì phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với phần vượt quá. Trong trường hợp đó là giao dịch dân sự thì đây còn là căn cứ để tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định của Bộ Luật Dân sự Việt Nam.

Giấy ủy quyền song ngữ: Đây là mẫu giấy được viết bằng tiếng Việt đồng thời có tiếng Anh đan xen nhau. Để giúp cho cả 2 bên hiểu rõ về các nội dung thỏa thuận.

2. Mẫu hợp đồng ủy quyền song ngữ

Sau đây là mẫu hợp đồng ủy quyền song ngữ, mời bạn đọc cùng tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

VĂN BẢN UỶ QUYỀN

THE LETTER OF AUTHORIZATION

(Số: …./ 2019/HĐUQ)

(No: …./ 2019/HĐUQ)

1. Bên ủy quyền

The authorization

– Họ và tên: …………… Giới tính:……………….

Full Name: …………….. Gender: ……………………

– Sinh ngày: ………… Quốc tịch: ………

Date of birth: ………… Nationality: ……………………

– Hộ chiếu số: ……………… do ……………… cấp ngày: …….

– Nơi cấp: ………………………

Passport number: …………… by ……………… on ……

– Hộ khẩu thường trú: ……………………

Registered permanent residence: ……………………

– Chỗ ở hiện tại: ……………………

Current residence: …………

– Là người đại diện theo pháp luật của Công ty …………

Is the legal representative of ……………………

2. Bên được ủy quyền

The authorized party

– Họ và tên: ……………… Giới tính:……………..

Full Name: …………………… Gender: ……………………

– Sinh ngày: ……………………

Date of birth: ……………………

– CMND số: ………… do …………… cấp ngày: ……………

ID card: ……………………………………… by ……………………

– Hộ khẩu thường trú: ……………………

Registered permanent residence: ……………………

– Chỗ ở hiện tại: ……………………

Current residence: ……………………

3. Nội dung ủy quyền:

Content of authorization

a. Bên A uỷ quyền cho Bên B thực hiện thủ tục thành lập Công ty ……………………tại Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội, bao gồm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký kinh doanh.

Party A authorizes Party B to carry out the procedures for …………………… at the Hanoi City Business Registration Office, including procedures for filing and receiving business registration results.

b. Thời hạn ủy quyền: từ ngày ký kết cho đến khi Bên B hoàn tất các công việc được ủy quyền nêu trên.

The duration of authorization: from the signing date until Party B completes the authorized works above

c. Văn bản này được làm thành 03 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản nộp tại tại Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

This letter is made into 03 originals with the same value, each party keeps 01 copy and 01 copy is submitted at Hanoi city’s business registration office.

 ……………………, ngày… tháng … năm 20….

Xem thêm: Kem Chống Nắng Vichy Ideal Soleil Spf 50 50Ml, Kem Chống Nắng Vichy Capital Soleil Spf 50

Bên ủy quyềnThe authorized

 

 

 

……………………

Bên nhận ủy quyềnThe authorized party

 

 

 

……………………

3. Câu hỏi thường gặp

Giấy ủy quyền tiếng Anh là gì?

Giấy ủy quyền được gọi là “Power Of Attorney”. Đây được coi là một văn bản pháp lý được dùng trong trường hợp thực hiện giao dịch giữa hai hay nhiều cá nhân. Khi mà ở đó có ít nhất một bên là người nước ngoài và sử dụng ngôn ngữ là Tiếng Anh.


Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về Mẫu giấy ủy quyền song ngữ (Cập nhật 2022). Trong quá trình tìm hiểu, nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay quan tâm sử dụng dịch vụ tư vấn vui lòng liên hệ chúng tôi qua các thông tin sau: