Home » chiến thuật » Virtual Agent » CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ XÂY DỰNG CHATBOT: KỊCH BẢN xuất xắc CONVERSATIONAL AI ?
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
So sánh chatbot rule-base cùng với chatbot NLP

Vậy doanh nghiệp nên lựa chọn nền tảng gốc rễ chatbot hay xây cất chatbot tùy chỉnh thiết lập ngay từ đầu?

Không gồm câu vấn đáp duy tốt nhất vì phương án sẽ phụ thuộc vào nấc độ phức hợp của chatbot của bạn, trường hợp thực hiện của nó, số lượng tích hợp, v.v.

Bạn đang xem: Nền tảng chatbot được kích hoạt AI

Bộ thiết kế Chatbot nhằm phát triển:

– Hỏi đáp về bot

– Chatbot giao dịch

– Bot điều hướng

– Bot chuyển đổi khách sản phẩm tiềm năng (lead generation)

Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể sử dụng những trình tạo nên chatbot nếu như bạn đang vội, có chi tiêu eo thanh mảnh và cần tính năng đơn giản. Mặc dù nhiên, ngay cả các chiến thuật xây dựng nền tảng rất có thể phức tạp và áp dụng NLP, AI với học máy. Đối với gần như trường hòa hợp như vậy, bạn phải thuê một nhóm cải cách và phát triển để tùy chỉnh và dạy các chatbot tinh vi mang đến bạn.

Các chatbot tùy chỉnh thiết lập rất tuyệt vời trong các trường hợp thực hiện sau (Trợ lý ảo đối với chatbot, xây dựng căn cơ chatbot thi phân bot, xây đắp Virtual assistant thì cần sử dụng custom chatbot):

– Trợ lý mua sắm với AI với học máy

– Trợ lý âu yếm sức khỏe

– Chẩn đoán y khoa 

– Chatbot khách sạn và gợi ý khách cá nhân

– Một bot với tích đúng theo API hạng mục và dịch vụ

Tóm lại

Chatbot khác nhau về mức độ phức tạp, ngôi trường hợp áp dụng và ngành công nghiệp của họ. Mặc dù nhiên, với sự đa dạng tuyệt vời như vậy, bạn cũng có thể tìm thấy tùy chọn đáp ứng lý tưởng mang lại nhu cầu kinh doanh của mình. Để giành được điều này, các bạn cần vấn đáp các thắc mắc sau:

– mục đích của chatbot là gì?

– bạn sẽ sử dụng nó ngơi nghỉ đâu: vào một trình nhắn tin, trang web hoặc ứng dụng?

– Nó phức tạp như vậy nào?

– Nó nên gồm bao nhiêu tính năng?

– bạn có cần tích đúng theo nó với các dịch vụ của bên thứ ba, ví dụ như phân tích hoặc cổng thanh toán không?

Sau khi vấn đáp những câu hỏi này, các bạn sẽ có một ý tưởng rõ ràng về câu hỏi có cần xây dựng chatbot tùy chỉnh của riêng biệt bạn thường dùng trình gây ra bot.

Whether on Facebook Messenger, their website, or even text messaging, more và more brands are leveraging chatbots khổng lồ service their customers, market their brands, và even sell their products.


*

But, the if/then xúc tích và ngắn gọn that powers many chatbots" conversational abilities limits them from answering unique and new questions, which can hang your customer out lớn dry & leave them dissatisfied with your customer service.

*

Fortunately, the next advancement in chatbot công nghệ that can solve this problem is gaining steam -- AI-powered chatbots. In this post, we’ll discuss what AI chatbots are và how they work and outline địa chỉ NUMBER of the best AI chatbots to know about.


An AI chatbot is a program within a website or app that uses machine learning (ML) và natural language processing (NLP) to interpret inputs & understand the intent behind a request. Chatbots can be rule-based with simple use cases or more advanced and handle multiple conversations.


The rise of language models lượt thích GPT & La
MDA (the podcast below discusses how they work) has made way for conversational AI chatbots with advanced capabilities that can mimic a human conversation style, find information online, and produce unique content.

*
Click here lớn listen khổng lồ the full episode

The most important thing to lớn know about an AI chatbot is that it combines ML & NLU to understand what people need và bring the best solutions. Some AI chatbots are better for personal use, like conducting research, & others are best for business use, lượt thích featuring a chatbot on your website.

With this in mind, we’ve compiled a danh mục of the best AI chatbots for 2023. Read on khổng lồ find the right one for you.


Best AI Chatbots


Chat
Spot Chat
GPT Bing Chat Bard Kommunicate Hub
Spot Chatbot Builder Intercom Watson Assistant Drift Infobip Botsify Appy Pie Chatbot Bold360 Zendesk Answer Bot Salesforce Einsten Live
Person Inbenta Ada

1. Chat
Spot

Price: In Alpha for Hub
Spot users

*
Image Source

Chat
Spot is Hub
Spot’s new conversational CRM bot.

Key Features
Chat-based commands help sales, marketing, and service professionals maximize productivity
Draft follow-up emails, compile analytics reports, or even prospect
Connects to Hub
Spot software & leverages your existing data

2. Chat
GPT

Price: Free; Chat
GPT Plus $20/month

*

Image Source

Chat
GPT is Open
AI’s conversational chatbot powered by GPT-4.

Key Features
Uses natural language processing to understand the context of conversations lớn provide related and original responses in a human-like conversation
Multiple use cases for things like answering simple questions, ideating và getting inspiration, or generating new nội dung (like a marketing email)Improves over time as it has more conversations.

3. Bing Chat

Price: không lấy phí (requires Microsoft Edge)

*

Image Source

Microsoft describes Bing Chat as an AI-powered co-pilot.

Key Features
Uses NLP và machine learning to lớn understand conversation prompts
The compose feature can generate original written nội dung and images, and its powerful tìm kiếm engine capabilities can surface answers from the web
It’s a conversational tool, so you can continue sending messages until you’re satisfied

4. Bard

Price: Free

*

Image Source

Google’s Bard is a multi-use AI chatbot.

Key Features
Powered by Google’s La
MDA (instead of GPT)Use it for things like brainstorming & ideation, drafting unique & original content, or getting answers khổng lồ your questions
Connected to lớn Google’s trang web index so it can access information from the internet

Note: The four chatbots mentioned above are conversational và generative bots best suited for internal business use for things like ideating, producing content, và getting answers to lớn your queries. Below we’ll go over AI chatbots that are customer-facing.


5. Kommunicate

Price: Start : $40 /mo; Grow: $100 /mo; Business: Custom Pricing

Image Source

Kommunicate is a human + Chatbot hybrid platform

Key Features
Conversational AI và NLP capabilities, which allow businesses khổng lồ automate aspects of customer support, such as answering frequently asked questions or routing customers khổng lồ the right support agent.Offers a range of integration options, allowing businesses lớn seamlessly incorporate it into their existing workflows.provides advanced analytics and reporting capabilities, allowing businesses to lớn track and analyze customer interactions and tư vấn metrics.

Kommunicate is a platform for real-time, proactive, & personalized support for growing businesses. It helps khổng lồ engage with their customers across omnichannel channels.

6. Hub
Spot Chatbot Builder

*

Free Chatbot Builder Software

Hub
Spot has a powerful và easy-to-use chatbot builder that allows you to automate và scale live chat conversations.

Key Features
Customers can get answers lớn frequently asked questions, book meetings, & navigate through your site.Conversations are stored in your CRM so you can qualify leads & trigger automation flows.Easy integration across your marketing, sales, và service tools because Hub
Spot is a CRM platform.

Keep in mind that Hub
Spot"s chat builder software doesn"t quite fall under the "AI chatbot" category of “AI chatbot” because it uses a rule-based system. However, Hub
Spot does have code snippets, allowing you lớn leverage the powerful AI of third-party NLP-driven bots such as Dialogflow.

7. Intercom

Price: Starts at $74/mo

*

Image Source

Intercom’s rule-based chatbot lets you create segmented custom messages to giới thiệu with audiences based on visitor behavior.

Key Features
It uses machine learning and behavioral data to lớn respond khổng lồ site visitors và provide a personalized experience.Use your business data to lớn train the bot to lớn carry out tasks and provide answers relevant lớn your business.Code-free builder to easily create a custom branded bot and leverage 250 out-of-the-box integrations.

8. Watson Assistant

Price: miễn phí - $140/month

*

Image Source

IBM Watson Assistant is an AI-powered conversational bot that gives you impressive recommendations for further training so it gets better at its job.

Key Features
NLP và machine learning to lớn gather context.Train it with industry và business-specific data so it gives chatters business-relevant information.It can run on your website, messaging channels, customer service tools, và mobile app, & you can quickly get started with the low-code builder.

9. Drift

Price: tương tác for pricing

*

Image Source

Drift is an automation-powered conversational bot khổng lồ help you communicate with site visitors based on their behavior.

Key Features
Rule-based and AI chatbot with a classifier that categorizes conversations by context for more meaningful conversations.Can handle context switching if the conversation flow or subject changes.Customizable chat widget for mobile và desktop with helpful out-of-the-box integrations.

10. Infobip

Price: liên hệ for pricing

*
Image Source

Infobip’s chatbot building platform helps you kiến thiết your ideal conversation flow with a drag-and-drop builder.

Key Features
AI & machine learning help you train your chatbot.Rule và intent-based bots that understand the context of and replicate a conversational experience.Omnichannel usability for Whats
App, Facebook Messenger, Etc.

11. Botsify

Price: Starts at $49/month

*

Botsify is an easy-to-use chatbot builder with multilingual capabilities.

Key Features
AI và ML-powered self-learning chatbot.Use chatbot forms to gather visitor information for further nurturing.Create a chatbot across six services (website, messenger, Whats
App, Telegram, Word
Press, và SMS).

12. Appy Pie Chatbot

Price: Starts at $6/per bot per month

*

Appy Pie Chatbot helps you kiến thiết a wide range of conversational chatbots with a no-code builder.

Key Features
GPT-3 powered intuitive chatbot with contextual understanding.Leverages your business data to lớn give accurate results to queries.Deploy a chatbot on your trang web or điện thoại app.

13. Bold360

*

Image Source

Bold360 helps brands build omnichannel chatbots lớn deliver business-related answers.

Key Features
NLP technology interprets complex language, remembers context, & generates natural responses.Chatbot maintains your brand personality và uses your business information lớn have chất lượng and relevant information.Live agent chat routing for conversions that need a human touch.

14. Zendesk Answer Bot

Price: $49/per agent per month

*

Image Source

Zendesk Answer Bot integrates with your knowledge base và leverages data to lớn have quality, omnichannel conversations.

Key Features
Use Flow Builder to create custom AI-powered conversation flows.Deep learning capabilities lớn contextualize conversations and understand intent.Escalation khổng lồ live agents who get insights và suggestions from AI to lớn bring quick solutions.

15. Salesforce Einstein

Price: Available through cloud products

*

Image Source

Salesforce Einstein is a conversational bot that natively integrates with all Salesforce products.

Key Features
Powered by predictive intelligence và machine learning.Builds contextual understanding & leverages existing Salesforce data to lớn surface the best responses.Routing khổng lồ human agents for more pressing conversations.

16. Live
Person

Price: liên hệ for pricing

*

Image Source

Live
Person’s AI chatbot is built on 20+ years of messaging transcripts.

Key Features
The intent manager leverages data to lớn understand the context of conversations.Create automated conversation flows across different messaging channels (website, mobile app, táo bị cắn dở Business Chat, etc.)Point và click builder to lớn quickly & seamlessly create your bot.

17. Inbenta

Price: tương tác for pricing

*

Image Source

Inbenta’s chatbot uses a lexicon & semantic search engine to power conversations.

Key Features
Its chatbot leverages machine learning and Inbenta’s own NLP engine to lớn detect the context of conversations.Use the dialog manager lớn craft custom conversation paths.Escalate conversations to lớn live tư vấn agents across multiple channels (your website, Slack, etc.)

18. Ada

Price: contact for pricing

Image Source

Ada is an automated AI chatbot with support for 50+ languages on key channels lượt thích Facebook, Whats
App, & We
Chat.

Key Features
Uses pre-trained machine learning models that you can refine lớn meet your business needs.Intent detection understands context & uses profiles và metadata to lớn personalize conversations.Connected lớn your business’ crucial data lớn bring appropriate solutions.

Want to lớn learn more about artificial intelligence? check out this learning path.

Xem thêm: Trang Web Luyện Phát Âm Tiếng Anh Online Chuẩn Miễn Phí, Top 5 Website Học Phát Âm Tiếng Anh Miễn Phí

Editor"s note: This post was originally published in March 2019 & has been updated for comprehensiveness.