Bạn sẽ biết miêu tả hình dáng, tính cách của ai đó bằng tiếng Anh chưa? ví như chưa thì hãy cùng Langmaster học tập thêm các từ vựng diễn đạt người ngay dưới đây để hoàn toàn có thể áp dụng trong giao tiếp hàng ngày nhé.

Bạn đang xem: Nụ cười tỏa nắng tiếng anh là gì

1. Từ vựng tiếng Anh mô tả người về nước ngoài hình

Bạn đã không biết miêu tả ngoại hình của ai đó bằng tiếng Anh ra làm sao cho chuẩn? Hãy cùng Langmaster tò mò ngay bên dưới đây.

- Thin /θin/: gầy

- Slim /slim/: gầy, mảnh khảnh

- Skinny /’skini/: ốm, gầy

- Slender /’slendə/: mảnh khảnh

- Well-built /ˌwel ˈbɪlt/: hình dáng đẹp

- Muscular /’mʌskjulə/: nhiều cơ bắp

- Fat /fæt/: béo

- Overweight /’ouvəweit/: vượt cân

- Obese /ou’bi:s/: lớn phì

- Stocky /’stɔki/: chắc hẳn nịch

- Stout /stout/: khá béo

- Medium built /’mi:djəm bild/: hình thể trung bình

- Fit /fit/: vừa vặn

- Well-proportioned figure /wel prəˈpɔːʃənd ‘figə/: cân đối

- Frail /freil/: yếu hèn đuối, mỏng manh manh

- Plump /plʌmp/: tròn trĩnh

- Tall /tɔ:l/: cao

- Tallish /’tɔ:liʃ/: cao dong dỏng

- Short /ʃɔ:t/: thấp, lùn

- Shortish /’ʃɔ:tiʃ/: hơi lùn

- Average height /’ævəridʤ hait/: chiều cao trung bình

Từ vựng tiếng Anh diễn đạt người về ngoại hình

2. Trường đoản cú vựng giờ Anh biểu đạt về các thành phần trên khuôn mặt

2.1 từ vựng giờ Anh mô tả người về khuôn mặt

- Thin /θin/: khuôn khía cạnh gầy

- Long /lɔɳ/: khuôn mặt dài

- Round /raund/: khuôn mặt tròn

- Angular /’æɳgjulə/: khía cạnh xương xương

- Square /skweə/: phương diện vuông

- Heart-shaped /hɑ:t ʃeipt/: khuôn phương diện hình trái tim

- Oval face /’ouvəl feis/: khuôn khía cạnh hình trái xoan

- Chubby /’tʃʌbi/: phúng phính

- Fresh /freʃ/: khuôn mặt tươi tắn

- High cheekbones /hai ˈtʃiːkbəʊn/: lô má cao

- High forehead /hai ‘fɔrid/: trán cao

- Beard /biəd/: râu

- Moustache /məs’tɑ:ʃ/: ria mép

- Wrinkles /’riɳkl/: nếp nhăn

- Freckles /’frekl/: tàn nhang

- Acne /ˈækni/: mụn.

- With spots /spɔts/: tất cả đốm

- With wrinkles /’riɳkl/: bao gồm nếp nhăn

- With glasses /ˈɡlɑːsɪz/: treo kính

- With lines /lain/: bao gồm nếp nhăn

- Scar /skɑ:/: sẹo, lốt sẹo

- Birthmark /ˈbɜːθmɑːk/: vết bớt, lốt chàm

- With freckles /’frekl/: tàn nhang

- With dimples /’dimpl/: lúm đồng tiền

- Mole /moul/: nốt ruồi

Từ vựng tiếng Anh mô tả người về khuôn mặt

=> TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

=> BỘ 1500 TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT THEO CHỦ ĐỀ

2.2 tự vựng giờ Anh biểu đạt người về tóc

- Blonde /blɒnd/: tóc vàng

- Dyed /daɪd/: tóc nhuộm

- Ginger /ˈʤɪnʤə/: đỏ hoe

- Mousy /ˈmaʊsi/: màu sắc xám lông chuột

- Straight /streɪt/: tóc thẳng

- Wavy /ˈweɪvi/: tóc lượn sóng

- Curly /ˈkɜːli/: tóc xoăn

- Lank /læŋk/: tóc thẳng và rủ xuống

- Frizzy /ˈfrɪzi/: tóc uốn nắn thành búp

- Bald /bɔːld/: hói

- Untidy /ʌnˈtaɪd/: không chải chuốt, rối xù

- Neat /niːt/: tóc chải chuốt cẩn thận

- A short-haired person /ə ʃɔːt-heəd ˈpɜːsn/: người có mái tóc ngắn

- With plaits /wɪð plæts/: tóc được tết, bện

- A fringe /ə frɪnʤ/: tóc cắt theo đường ngang trán

- Ponytail /ˈpəʊnɪteɪl/: cột tóc đuôi ngựa

2.3 từ bỏ vựng giờ Anh diễn đạt người về mũi

- Straight /streit/: mũi thẳng

- Turned up /ˈtɜːrnd p/: mũi cao

- Snub /snʌb/: mũi hếch

- Flat /flæt/: mũi tẹt

- Hooked /’hukt/: mũi khoằm

- Broad /broutʃ/: mũi rộng

2.4 từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh miêu tả người về mắt

- Dull /dʌl/: mắt lờ đờ

- Bloodshot /’blʌdʃɔt/: đôi mắt đỏ ngầu

- Sparkling /’blʌdʃɔt/: mắt tủ lánh

- Twinkling /’twiɳkliɳ/: đôi mắt long lanh

- Flashing /ˈflæʃɪŋ/: đôi mắt sáng

- Brilliant /’briljənt/: mắt rạng rỡ

- Bright /brait/: mắt lanh lợi

- Inquisitive /in’kwizitiv/: ánh nhìn tò mò

- Dreamy eyes /’dri:mi ais/: hai con mắt mộng mơ

- Clear /kliə/: mắt khỏe mạnh mạnh, tinh tường

- Close-set /klous set/: mắt sát nhau

- Liquid /’likwid/: mắt long lanh, sáng

- Piggy /’pigi/: đôi mắt ti hí

- Pop- eyed /pɔp ai/: đôi mắt tròn xoe ( vì ngạc nhiên)

- Sunken /’sʌɳkən/: đôi mắt trũng, đôi mắt sâu

Từ vựng giờ đồng hồ Anh biểu đạt người về mắt

2.5 tự vựng giờ Anh diễn tả người về màu da

- Pale /peɪl/: xanh xao, nhợt nhạt

- Rosy /ˈrəʊzi/: hồng hào

- Sallow /ˈsæləʊ/: quà vọt

- Dark /dɑːk/: domain authority đen

- Oriental /ˌɔːrɪˈɛnt(ə)l/: da vàng châu Á

- Olive-skinned /ˈɒlɪv-skɪnd/: da nâu, đá quý nhạt

- Pasty /ˈpæsti/: xanh xao

- Greasy skin /ˈgriːzi skɪn/: domain authority nhờn

=> 150+ TỪ VỰNG VỀ CÁC MÔN THỂ THAO BẰNG TIẾNG ANH SIÊU HOT

=> 190+ TỪ VỰNG VỀ CÁC bé VẬT MUỐN GIỎI TIẾNG ANH CHỚ BỎ QUA!

3. Tự vựng tiếng Anh biểu đạt người về tính cách

Có phần nhiều từ vựng giờ đồng hồ Anh diễn tả tính giải pháp con fan nào? Hãy thuộc Langmaster tò mò ngay dưới đây:

- Adventurous /ədˈvɛnʧərəs/: mạo hiểm, phiêu lưu

- Affectionate /əˈfɛkʃnɪt/: trìu mến

- Ambitious /æmˈbɪʃəs/: tham vọng

- Amusing /əˈmjuːzɪŋ/: vui

- Arrogant /ˈærəʊgənt/: kiêu căng

- Brainy /ˈbreɪni/: thông minh

- Calm /kɑːm/: điềm tĩnh

- Carefree /ˈkeəfri/:quan trung tâm vô vụ lợi

- Cheerful /ˈʧɪəfʊl/: vui vẻ

- Committed /kəˈmɪtɪd/: cam kết cao

- Confident/ self-assured/ self-reliant /ˈkɒnfɪdənt/ sɛlf-əˈʃʊəd/ sɛlf-rɪˈlaɪənt/: từ bỏ tin

- Cruel /krʊəl/: độc ác

- Determined /dɪˈtɜːmɪnd/: quyết đoán

- Easy going /ˈiːzi ˈgəʊɪŋ/: dễ tính

- Friendly /ˈfrɛndli/: thân thiện

- Generous /ˈʤɛnərəs/: hào phóng, phóng khoáng

- Gentle /ˈʤɛntl/: nhân hậu lành

- Good mannered/ tempered /gʊd ˈmænəd/ ˈtɛmpəd/: trung ương tính tốt

- Handy /ˈhændi/: dỡ vát

- Have a sense of humor /hæv ə sɛns ɒv ˈhjuːmə/: gồm khiếu hài hước

- Helpful /ˈhɛlpfʊl/: có ích

- Honest /ˈɒnɪst/: chân thật

- Hot-tempered /ˈhɒtˈtɛmpəd/: nóng tính

- Humorous /ˈhjuːmərəs/: hài hước

- Imaginative /ɪˈmæʤɪnətɪv/: trí tưởng tượng phong phú

- Impatient /ɪmˈpeɪʃənt/: thiếu hụt kiên nhẫn

- Insensitive /ɪnˈsɛnsɪtɪv/: vô tâm

- Irritable /ˈɪrɪtəbl/: dễ gắt kỉnh

- Jolly /ˈʤɒli/: vui vẻ

- Moody /ˈmuːdi/: hay gồm tâm trạng

- Nervous /ˈnɜːvəs/: căng thẳng

- Out-going /aʊt-ˈgəʊɪŋ/: say mê ra ngoài

- Polite /pəˈlaɪt/: định kỳ sự

- Reliable /rɪˈlaɪəbl/: có thể tin tưởng

Từ vựng giờ đồng hồ Anh biểu đạt người về tính cách

- Self-effacing, modest /sɛlf-ɪˈfeɪsɪŋ, ˈmɒdɪst/: khiêm tốn

- Selfish/mean /ˈsɛlfɪʃ/miːn/: ích kỷ, keo dán kiệt

- Sensible /ˈsɛnsəbl/: nhiều cảm

- Serious /ˈsɪərɪəs/: nghiêm túc

- Shy /ʃaɪ/: bẽn lẽn, thẹn thùng

- Silly /ˈsɪli/: ngốc ngốc

- Sociable /ˈsəʊʃəbl/: hòa đồng

- Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

- Suspicious /səsˈpɪʃəs/: tuyệt nghi ngờ

- Talkative /ˈtɔːkətɪv/: nói nhiều

- Thoughtful /θɔːtfʊl/: chu đáo

- Tolerant /ˈtɒlərənt/: dễ dàng thứ tha

- Unintelligent /ˌʌnɪnˈtɛlɪʤənt/: không được thông minh

- Unsociable /ʌnˈsəʊʃəbl/: ko hòa đồng

- Witty /ˈwɪti/: dí dỏm

- Smile /smaɪl/: mỉm cười mỉm

- Frown /fraʊn/: nhăn mặt

- Grin /grɪn/: cười cợt nhăn răng

- Grimace /grɪˈmeɪs/: nhăn nhó

- Scowl /skaʊl/: cau có

- Laugh /lɑːf/: mỉm cười to

- Pout /paʊt/: bĩu môi

- Sulk /sʌlk/: phiền muộn

=> 230+ TỪ VỰNG VỀ TRƯỜNG HỌC AI HỌC TIẾNG ANH CŨNG PHẢI BIẾT

=> TỔNG HỢP 150 TỪ VỰNG VỀ DU LỊCH VÀ CÁC CÂU GIAO TIẾP CƠ BẢN NHẤT

4. Trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh mô tả người về tuổi tác

4.1 từ bỏ vựng giờ Anh diễn tả độ tuổi, cố kỉnh hệ

Dưới đấy là những tự vựng giờ Anh diễn đạt về độ tuổi, nắm hệ của một ai kia để bạn có thể tham khảo:

- Toddler /ˈtɑdlər/: trẻ em vừa bắt đầu biết đi.

- Pre-teen /pri-tin/: trẻ em từ khoảng chừng 10 tuổi trở lên tốt ra vẻ tôi đã là thanh thiếu hụt niên rồi

- Teen/teenager /tin/ˈtiˌneɪʤər/: thanh thiếu niên

- Adult /əˈdʌlt/: tín đồ trưởng thành

- Grown-ups /groʊn-ʌps/: một biện pháp dùng tục tằn hơn đến từ “người trưởng thành”

- Children /ˈʧɪldrən/: trẻ con em

- Young people / jʌŋ ˈpipəl/: tín đồ trẻ

- Adolescents /ˌædəˈlɛsənt/: con trẻ vị thành niên

- Teenagers /ˈtiˌneɪʤərz/: thanh thiếu hụt niên

- School-age children /skul-eɪʤ ˈʧɪldrən/: trẻ trong giới hạn tuổi đi học

- Primary school children /ˈpraɪˌmɛri skul ˈʧɪldrən/: trẻ cấp cho một

- Secondary school children /ˈsɛkənˌdɛri skul ˈʧɪldrən/: trẻ cấp cho hai

- School leavers /skul ˈlivərz/: học viên mới giỏi nghiệp

- University students /ˌjunəˈvɜrsəti ˈstudənts/: sinh viên đại học

- Young adults /jʌŋ əˈdʌlts/: người từ 18 tuổi trở lên

- Middle-aged people /ˈmɪdəl-eɪʤd ˈpipəl/: 40 tuổi trở lên

- People in their sixties /ˈpipəl ɪn ðɛr ˈsɪkstiz/: những người trong độ tuổi 60

- Older people /ˈoʊldər ˈpipəl/: bạn già

- The elderly /ði ˈɛldərli/: người già

- The retired /ðə rɪˈtaɪrd/: người nghỉ hưu

- Senior citizens /ˈsinjər ˈsɪtəzənz/: công dân cao tuổi, thường xuyên dùng cho tất cả những người nghỉ hưu

- Pensioners /ˈpɛnʃənərz/: bạn được hưởng trọn lương hưu

- Age group /eɪʤ grup/: đội tuổi, hay dùng cho những người trẻ và tất cả mức đúng mực cao

- Age bracket /eɪʤ ˈbrækɪt/: nhiều từ siêng biệt hơn Age group

- Peer group /pɪr grup/: nhóm bạn cùng một độ tuổi cùng cùng trình độ chuyên môn học vấn hoặc gia thế

- The older generation /ði ˈoʊldər ˌʤɛnəˈreɪʃən/: cầm cố hệ già

- The younger generation /ðə ˈjʌŋgər ˌʤɛnəˈreɪʃən/: chũm hệ trẻ

- People of generation /ˈpipəl ʌv <ðæt> ˌʤɛnəˈreɪʃən/: những người dân thuộc núm hệ đó

- A generation gap /ə ˌʤɛnəˈreɪʃən gæp/: sự ngăn cách giữa những thế hệ

- Generation X /ˌʤɛnəˈreɪʃən ɛks/: nuốm hệ X, cầm cố hệ trưởng thành vào trong những năm 1980

- The millennial generation/millennials/generation Y /ə mɪˈlɛniəl ˌʤɛnəˈreɪʃən/mɪˈlɛniəlz/ˌʤɛnəˈreɪʃən waɪ/: ráng hệ thiên niên kỷ mới, gắng hệ cứng cáp vào vào đầu thế kỷ 21

Từ vựng giờ Anh diễn tả độ tuổi, gắng hệ

4.2 nhiều từ tiếng anh diễn tả khoảng thập niên

- Middle-ages /ˈmɪdl-ˈeɪʤɪz/: trung niên

- In her/his twenties /ɪn hɜː/hɪz ˈtwɛntɪz/: trong giới hạn tuổi 20

- Almost 20 /ˈɔːlməʊst 20/: gần đôi mươi tuổi

- In her early twenties /ɪn hɜːr ˈɜːli ˈtwɛntɪz/: tầm 21, 22, 23 tuổi

- In her mid-twenties /ɪn hɜː mɪd-ˈtwɛntɪz/: tầm 24, 25, 26 tuổi

- A fifty something /ə ˈfɪfti ˈsʌmθɪŋ/: khoảng chừng năm mươi mấy tuổi

- In his late fifties /ɪn hɪz leɪt ˈfɪftɪz/: trung bình 58, 59 tuổi

- (Somewhere) around 50 /(ˈsʌmweə) əˈraʊnd 50/: trung bình 50 tuổi

- Getting on for 70 /ˈgɛtɪŋ ɒn fɔː 70/: người sắp bước sang tuổi 70

5. Số đông đoạn văn mẫu biểu đạt người bởi tiếng Anh

Bài 1:

If I had to name one person that I love the most, it would be my boss. My boss"s name is Linh, she is 29 years old. From the first time I met her, I was captivated by her kind face, confident demeanor and talent. She has a height of 1m6, a long black hair and a kind oval face. Especially at work, my quái thú is very serious, she helps me a lot at work.

Dịch:

Nếu đề xuất kể ra một fan mà tôi yêu thích nhất thì đó chắc chắn rằng là sếp của tôi. Sếp tôi tên là Linh, cô ấy 29 tuổi. Tức thì từ trước tiên gặp, tôi vẫn bị hấp dẫn bởi khuôn phương diện phúc hậu, phong thái tự tín và kỹ năng của cô ấy. Cô ấy sở hữu độ cao 1m6, một mái tóc đen dài với khuôn phương diện hình trái xoan phúc hậu. Đặc biệt, vào công việc, sếp tôi cực kỳ nghiêm túc, cô ấy giúp sức tôi không hề ít trong công việc.

Bài 2:

Hong & I are best friends, we"ve been playing together since we were in preschool. Hong is a girl with long, đen hair & sparkling eyes. In particular, the thing that impressed me the most with Hong was her sunny smile. It seems that every time she smiles, all my worries and worries disappear. Hong is someone I can tóm tắt everything with in life. Therefore, although a long time has passed, Hong và I are still a couple of friends who always accompany each other on every road.

Dịch:

Tôi với Hồng là đồng bọn nhất của nhau, chúng tôi đã chơi với nhau từ thời điểm ngày còn học tập mầm non. Hồng là một cô nàng sở hữu mái đầu đen, lâu năm và hai con mắt long lanh. Đặc biệt, điều làm tôi ấn tượng nhất cùng với Hồng chính là nụ cười cợt tỏa nắng. Dường như, mọi khi cô ấy cười cợt đều để cho mọi muộn phiền lo ngại của tôi đa số được tan phát triển thành hết. Hồng là người tôi gồm thể chia sẻ mọi đồ vật trong cuộc sống. Vày thế, dù thời hạn trôi qua khá lâu dẫu vậy tôi với Hồng vẫn là một hai bạn luôn đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường.

Phía trên là toàn cục về những từ vựng miêu tả người để các bạn tham khảo. Hy vọng để giúp ích cho quá trình trau dồi vốn kiến thức và kỹ năng của bạn. Ngoài ra, hãy nhờ rằng truy cập Langmaster liên tục để cập nhật các bài học tiếng Anh new nhất hàng ngày nhé.

“ Laughing is the best medicine”- lời nói ẩn ý tính năng của tươi vui so với cuộc sống đời thường của từng cá nhân. Dù bạn là ai, đang cảm xúc khổ sở như thế nào thì cùng rất mọi lời nói tốt về niềm vui bằng giờ đồng hồ anh tiếp sau đây để giúp chúng ta cảm thấy lạc quan, yêu thương đời với rạng oắt con niềm vui bên trên môi.Bạn đang xem: Nụ cười rực rỡ tỏa nắng tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Nụ cười bùng cháy rực rỡ giờ anh là gì


*

Laughing is the best medicine ( Một nụ cười bởi mười thang thuốc bổ)We don’t laugh because we’re happy. We happy because we laugh (Chúng ta ko mỉm cười bởi bọn họ hạnh phúc. Họ niềm niềm hạnh phúc bởi bọn họ cười)Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to lớn smile ( Hãy mỉm cười bao gồm cả cơ là một thú vui bi tráng, chính vì còn bi thương thảm rộng một thú vui bi thiết kia là sự bi lụy do do dự cười cợt bởi vậy nào)A day without laughter is a day wasted (Một ngày không được đầy đủ tiếng cười là 1 trong trong ngày lãng phí)Against the assault of laughter nothing can stand (Không gì trên vị được trước sự việc việc công phá của giờ đồng hồ cười)Everybody toàn thân laughs in the same language (Dù khác hoàn toàn về ngữ điệu nhưng lại kiểu đồng nhất về giờ cười)When life gives you a hundred reasons mập cry, show life that you have a thousand reasons to lớn smile ( Lúc cuộc sống cho bản thân cả trăm lý do nhằm khóc, thì cần mang đến cuộc sống đời thường thấy cả ngàn nguyên nhân để cười)Your smile will give you a positive countenance that will make people feel comfortable around you ( thú vui của các bạn sẽ khiến cho bạn gồm sắc đẹp thái tích cực và lành mạnh và lành mạnh khiến bạn khhung ác thấy dễ chịu và thoải mái và dễ chịu Khi sinh sống ở sát bên bạn)If you see a friend without a smile, give sầu hyên one of yours ( nếu như khách hàng thấy các bạn của mình thiếu hụt niềm vui, hãy đem nụ cười của thiết yếu mình cho người ấy)Laughter is the sun that drives winter from the human face ( giờ mỉm cười cợt là phương diện ttách xua xua đuổi ngày đông bên trên khuôn khía cạnh của bé dại người)We cannot really love anymore with whom we never laugh ( chúng ta quan yếu ớt thực thụ yêu thương ai giả dụ chúng ta trước đó trước đó chưa từng mỉm cười cùng rất họ)Smile, it’s the key that fits the loông ông xã on everyone’s hearts ( nụ cười cợt là cái chìa khóa mnghỉ ngơi cân xứng với đa phần ổ khóa vào trái tyên ổn hầu như người)Life is short. Smile while you still have teeth ( cuộc đời thật nthêm ngủi. Hãy mỉm cười khi chúng ta vẫn mãi mãi răng) I was smiling yesterday, I am smiling today cùng I will smile tomorrow. Simply because life if too short to bự cry for anything ( Tôi vẫn mỉm mỉm cười ngày hôm qua, hôm nay cùng mỉm cười chọc ghẹo vào trong thời gian ngày mai. Đơn giản vì chưng cuộc sống đời thường quá nthêm ngủi nhằm rơi lệ cho bất cứ điều gì)A smile is a window on your face béo show your heart is at home ( thú vui cợt là cánh hành lang cửa số trên khuôn mặt nhằm cho thấy thêm trái tim của khách hàng đang sinh sống nhà)

Bill Gates đã có lần nói rằng: “ Life is not fair, get used to lớn it” ( cuộc đời vốn không công bằng, hãy thân quen cùng với điều đó). Bởi vì vắt, cho dù bạn đang sinh sống đáy vực sâu núm nào đi chăng nữa, thiết yếu làm được điều gì đi chăng nữa thì cười cợt là vấn đề tuyệt tuyệt nhất còn còn còn sót lại nhưng bạn có thể làm ngay trong lúc kia.Bạn đã xem: Nụ cười bùng cháy tiếng anh là gì

Hy vọng với gần như câu nói giỏi về thú vui bằng tiếng anh được lựa chọn bên trên để trợ giúp bạn cảm giác yêu yêu đương đời nhằm mục tiêu học tập giờ đồng hồ anh giỏi rộng, và không tồn tại nguyên nhân gì cơ mà không nở 1 thú vui thiệt tươi dịp phát âm bài viết này. Smile☺


*

*

QUÀ TẶNG VIPhường. MÙA COVID – DÀNH RIÊNG mang đến NHÀ LÃNH ĐẠO Lời chúc tiếng Anh tặng Ngay fan cùng cơ quan thiếu nữ ngày 8/3
*

học tập giờ đồng hồ thời trang Anh bank nơi đâu tốt?

Tiếng Anh bank vẫn càng ngày càng trlàm việc nên quan lại trọng đặc biệt vào cuộc...

Xem thêm: Học tiếng anh giao tiếp ở đà nẵng, trung tâm tiếng anh giao tiếp tại đà nẵng uy tín


*

Chúc mừng năm mới tết đến tết đến bằng tiếng Anh mang lại đối tác quốc tế phần nhiều câu nói giờ đồng hồ Anh giỏi truyền cảm xúc mang lại năm mới

Câu nói tiếng Anh tuyệt hoàn toàn có thể truyền xúc cảm mang về năm new tết đến, chế tạo niềm tin...