Choose the correct answer A, B, C or D to lớn complete the passage (1.25 point).Sir Isaac Newton, the English scientist and mathematician, was one of the most important figures of the 17th century scientific revolution. One of his greatest achievement was the discovery of the three laws of motion, (51) _______ are still used today. But he also had a very unusual personality. Some people would say he was actually insane. His father died before he was born, & his mother soon remarried. The young Isaac hated his stepfather so much that he once (52) ________ to burn his house down - when his stepfather và mother were still inside! Fortunately he did not, and he went on lớn graduate from Cambridge without being thrown into prison. Isaac"s first published work was a theory of light & color. When another scientist wrote a paper criticizing this theory, Isaac flew into an uncontrollable rage. The scientist (53) ______ for the criticism was a man called Robert Hooke. He was head of the Royal Society, and one of the most respected scientists in the country. (54)_______, this made no difference to Isaac, who refused lớn speak to lớn him for over a year. The simple fact was that Isaac found it impossible to have a calm discussion with anyone. As soon as someone said something that he disagreed with, he would thua thảm his temper. For this reason he lived a large part of his life isolated from (55) ______ scientists. It is unlikely that many of them complained. Question 51: A. Who B. That C. Which D. They Question 52: A. Frightened B. Threatened C. Shouted
D. Warned Question 53: A. Responsible B. Reasonable
C. Guilty D. Attributable Question 54: A. Although B. What is more C. Despite D. However
Question 55: A. One B. Others C. Another D. Other
giờ đồng hồ Anh

Lớp 12 . I feel happy as my birthday is coming …………………. (close)A. More close
B. Closer
C. Closely
D. Closer và closer thắc mắc 3873239 - hoctapsgk.com ...
giờ Anh Lớp 12 The role of animals in helping people recover from a range of health và emotional problem has long been widely recognized. Now a survey (46) _______is repor ...
giờ Anh Lớp 12 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions (1point)Question 38: ...
giờ đồng hồ Anh Lớp 12 Question 33: The bill will is paid by An. A B C DQuestion 34: The story was told yesterday with an old ma ...
tiếng Anh Lớp 12 Jomeo and Juliet”were successfully written by Shakespear. A B C DQuestion 37: When tee ...
giờ Anh hay Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là một trong những ngôn ngữ German Tây, được nói từ thời thời Trung cổ trên Anh, thời buổi này là lingua franca toàn cầu.Từ English xuất phát điểm từ Angle, trong những bộ tộc German sẽ di cư đến Anh (chính từ bỏ "Angle" lại xuất phát từ bán hòn đảo Anglia (Angeln) bên biển Balt)

Lớp 12 - Năm cuối ở cung cấp tiểu học, năm học quan trọng đặc biệt nhất vào đời học sinh trải qua bao năm học tập, bao nhiêu kì vọng của người thân trong gia đình xung xung quanh ta. đa số nỗi lo về thi đại học và định hướng tương lai thiệt là nặng. Hãy tin vào bạn dạng thân là bản thân sẽ có tác dụng được rồi tương lai mới chờ đón các em!

*

Tiểu học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Phương trình hóa học Đề thi & kiểm tra thắc mắc review sách Read manga English Read novel English Tổng hợp mã ưu đãi giảm giá Giải hóa học bài xích Tập
The great English scientist Isaac Newton, whose theory of gravitation is well-known throughout the world,was born in the little village Wool Thorpe, not far from his own town of Cambridge, on December 25th, 1642. His father was a farmer who died when Newton was fourteen years old. His mother. Uncle and grandmother took care of him.When still young. Newton was more of a mechanic than a scholar: His neighbors thought he would probably become a well-known clockmaker, because he had already made a clock his neighbours had never heard of before. It worked by water. Besides the water clock Newton also made a sundial. When he grew older, he became interested in mathematics và physics. His first physical experiment was carried out in 1658, when he was .16 years old.. On June 5th, 1661 Newton entered the University of Cambridge where he studied mathematics and soon became famous at the age of 21.1. Newton was not a physics, he was a mathematician.2. He was born in the town of Cambridge.3. When he was young he was very intelligent 4. He wasn`t very interested in mathematics until he grew older.5. His first physical experiment was carried out when he was not yet twenty.6. Newton`s Laws explained the between force, mass và movement.

Bạn đang xem: Sir isaac newton the english scientist and mathematician


The great English scientist Isaac Newton, whose theory of gravitation is well-known throughout the world,was born in the little village Wool Thorpe, not far from his own town of Cambridge, on December 25th, 1642. His father was a farmer who died when Newton was fourteen years old. His mother. Uncle & grandmother took care of him.When still young. Newton was more of a mechanic than a scholar: His neighbors thought he would probably become a well-known clockmaker, because he had already made a clock his neighbours had never heard of before. It worked by water. Besides the water clock Newton also made a sundial. When he grew older, he became interested in mathematics and physics. His first physical experiment was carried out in 1658, when he was .16 years old.. On June 5th, 1661 Newton entered the University of Cambridge where he studied mathematics and soon became famous at the age of 21.1. Newton was not a physics, he was a mathematician.2. He was born in the town of Cambridge.3. When he was young he was very intelligent 4. He wasn`t very interested in mathematics until he grew older.5. His first physical experiment was carried out when he was not yet twenty.6. Newton`s Laws explained the between force, mass and movement.
Phát hiện nay ngôn ngữ
Albania
Amharic
Anh
Armenia
Azerbaijan
Ba Lan
Ba Tư
Bantu
Basque
Belarus
Bengal
Bosnia
Bulgaria
Bồ Đào Nha
Catalan
Cebuano
Chichewa
Corsi
Creole (Haiti)Croatia
Do Thái
Estonia
Filipino
Frisia
Gael Scotland
Galicia
George
Gujarat
Hausa
Hawaii
Hindi
Hmong
Hungary
Hy Lạp
Hà Lan
Hà Lan (Nam Phi)Hàn
Iceland
Igbo
Ireland
Java
Kannada
Kazakh
Khmer
Kinyarwanda
Klingon
Kurd
Kyrgyz
Latinh
Latvia
Litva
Luxembourg
Lào
Macedonia
Malagasy
Malayalam
Malta
Maori
Marathi
Myanmar
Mã Lai
Mông Cổ
Na Uy
Nepal
Nga
Nhật
Odia (Oriya)Pashto
Pháp
Phần Lan
Punjab
Quốc tế ngữ
Rumani
Samoa
Serbia
Sesotho
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenia
Somali
Sunda
Swahili
Séc
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thái
Thổ Nhĩ Kỳ
Thụy Điển
Tiếng ÝTiếng Indonesia
Trung
Turkmen
Tây Ban Nha
Ukraina
Urdu
Uyghur
Uzbek
Việt
Xứ Wales
Yiddish
Yoruba
ZuluÝĐan Mạch
ĐứcẢ Rập
Albania
Amharic
Anh
Armenia
Azerbaijan
Ba Lan
Ba Tư
Bantu
Basque
Belarus
Bengal
Bosnia
Bulgaria
Bồ Đào Nha
Catalan
Cebuano
Chichewa
Corsi
Creole (Haiti)Croatia
Do Thái
Estonia
Filipino
Frisia
Gael Scotland
Galicia
George
Gujarat
Hausa
Hawaii
Hindi
Hmong
Hungary
Hy Lạp
Hà Lan
Hà Lan (Nam Phi)Hàn
Iceland
Igbo
Ireland
Java
Kannada
Kazakh
Khmer
Kinyarwanda
Klingon
Kurd
Kyrgyz
Latinh
Latvia
Litva
Luxembourg
Lào
Macedonia
Malagasy
Malayalam
Malta
Maori
Marathi
Myanmar
Mã Lai
Mông Cổ
Na Uy
Nepal
Nga
Nhật
Odia (Oriya)Pashto
Pháp
Phần Lan
Punjab
Quốc tế ngữ
Rumani
Samoa
Serbia
Sesotho
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenia
Somali
Sunda
Swahili
Séc
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thái
Thổ Nhĩ Kỳ
Thụy Điển
Tiếng ÝTiếng Indonesia
Trung
Turkmen
Tây Ban Nha
Ukraina
Urdu
Uyghur
Uzbek
Việt
Xứ Wales
Yiddish
Yoruba
ZuluÝĐan Mạch
ĐứcẢ Rập
Từ:-
Sang:-
Kết trái (Việt) 1:
Sao chép!
Nhà kỹ thuật Anh Isaac Newton, nhưng mà lý thuyết thu hút là danh tiếng khắp vắt giới, được xuất hiện ở thôn len Thorpe, chút không xa bản thân thị xã Cambridge, ngày 25 tháng 12 năm 1642. Cha là một nông dân đã bị tiêu diệt khi Newton mười tứ tuổi. Mẹ. Chú với bà đã chăm lo của anh ta. khi vẫn còn đấy trẻ. Newton là thêm của một thợ cơ khí rộng một học tập giả: hàng xóm của ông nghĩ về ông chắc rằng sẽ vươn lên là một clockmaker nổi tiếng, là vì sao ông sẽ có thực hiện một đồng hồ thời trang hàng làng của ông đã không lúc nào nghe nói về trước khi. Nó làm việc của nước. ở kề bên đồng hồ water Newton cũng tiến hành một đồng hồ thời trang mặt trời. Khi ông già, ông trở thành quan tâm đến toán học cùng vật lý. Thí nghiệm đồ lý đầu tiên của ông được triển khai năm 1658, khi ông là.16 tuổi... Ngày thứ 5 tháng 6, 1661 Newton nhập trường đh Cambridge nơi mà ông học toán học và lập cập trở thành danh tiếng ở tuổi 21. 1. Newton không phải là 1 trong vật lý, ông là 1 trong những nhà toán học người. 2. Ông có mặt tại những thị trấn của Cambridge. 3. Lúc ông còn trẻ ông là cực kỳ thông minh 4. Ông đang không được rất lưu ý đến toán học cho đến khi ông già. 5. Thí nghiệm đồ vật lý đầu tiên của ông được triển khai khi ông dường như không được 20. 6. Những định nguyên tắc của Newton giải thích các thân lực lượng, trọng lượng và phong trào.
đang được dịch, vui mừng đợi..

Xem thêm: Em hãy nhận xét việc khởi nghiệp kinh doanh của chị h và anh t

*

Kết quả (Việt) 2:
Sao chép!
Các nhà kỹ thuật Anh béo múp Isaac Newton, kim chỉ nan có hấp dẫn được nghe biết trên toàn thế giới, được hình thành trong ngôi làng nhỏ tuổi len Thorpe, ko xa thị trấn của chính bản thân mình Cambridge, vào ngày 25 tháng 12, năm 1642. Phụ vương ông là 1 nông dân đã bị tiêu diệt khi Newton mười tứ tuổi. Mẹ của anh. Chú cùng bà đã chăm lo của anh ấy. Lúc còn trẻ. Newton đã được không ít hơn một thợ cơ khí hơn so cùng với một học tập giả: hàng xóm của ông cho rằng ông rất có thể sẽ phát triển thành một thợ đồng hồ đeo tay nổi tiếng, là vì sao ông đã làm một chiếc đồng hồ thời trang hàng làng của ông chưa bao giờ nghe nói tới trước?. Nó thao tác làm việc bằng nước. Sát bên đồng hồ nước Newton cũng đã thực hiện một đồng hồ mặt trời. Lúc anh bự lên, ông trở thành xem xét toán học và vật lý. Thí nghiệm thứ lý trước tiên của ông được triển khai năm 1658, khi ông được 0,16 tuổi .. Ngày 05 tháng sáu năm 1661 Newton phi vào Đại học tập Cambridge, vị trí ông nghiên cứu toán học cùng sớm trở nên khét tiếng ở tuổi 21. 1. Newton ko phải là 1 trong vật lý, ông là một trong nhà toán học. 2. Ông được sinh ra ở thành phố Cambridge. 3. Lúc còn trẻ ông siêu thông minh 4. Ông wasn`t rất để ý đến toán học cho tới khi ông khủng lên. 5. Thí nghiệm đồ vật lý đầu tiên của ông được thực hiện khi ông không hai mươi. 6. Newton`s Luật phân tích và lý giải giữa chúng và gửi động.